Bảng lương giáo viên THCS từ 01/7/2024 Mức lương của giáo viên THCS

Lương giáo viên THCS từ 01/7/2024 sẽ có nhiều thay đổi, theo đó lương giáo viên sẽ không tính lương theo (hệ số x mức lương cơ sở) như hiện nay thay vào đó họ sẽ được thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Căn cứ theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024. Như vậy, bảng lương giáo viên THCS từ 1/7/2024 sau cải cách tiền lương sẽ bằng hoặc cao hơn bảng lương áp dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Về cơ cấu tiền lương giáo viên năm 2024 được xây dựng mới gồm:

  • Lương cơ bản chiếm 70% tổng quỹ tiền lương.
  • Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ tiền lương.
  • Ngoài ra, sẽ có bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

1. Cách xếp lương giáo viên THCS

Căn cức theo Điều 8 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT quy định về bảng lương của giáo viên THCS năm 2023 như sau:

1.1 Cách xếp lương giáo viên THCS hiện nay

Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1:

Từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2:

Từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

- Giáo viên THCS hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1:

Từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

1.2 Cách xếp lương giáo viên THCS từ 01/07/2024

Căn cứ theo Nghị quyết 104/2023/QH15, sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ 01/7/2024.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Khi thực hiện cải cách tiền lương đối với giáo viên từ 1/7/2024, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Do đó, giáo viên sẽ được thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Trong đó, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Lương giáo viên = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%) (nếu có)

Đồng thời theo Nghị quyết 27 thì bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp) (nếu có)

Như vậy, so với trước khi cải cách tiền lương thì cách tính lương giáo viên đã có sự thay đổi từ 1/7/2024.

2. Bảng lương của giáo viên THCS hiện nay

Bậc 1Bậc 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7Bậc 8Bậc 9

Giáo viên hạng 1

Hệ số

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

Lương

7.92

8.532

9.144

9.756

10.368

10.98

11.592

12.204

Giáo viên hạng 2

Hệ số

4.00

4.34

4.68

5.02

5.36

5.70

6.04

6.38

Lương

7.2

7.83

8.424

9.036

9.648

10.026

10.872

11.484

Giáo viên hạng 3

Hệ số

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Lương

4.212

4.806

5.4

5.994

6.588

7.182

7.776

8.37

8.964

3. Lương giáo viên từ 01/7/2024

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu chủ trương bãi bỏ mức lương cơ sở, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm dựa trên nguyên tắc:

  • Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.
  • Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Cơ cấu tiền lương của giáo viên theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với khu vực công được quy định như sau:

- Lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm 30% tổng quỹ lương)

- Tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Hiện nay, vẫn chưa có quy định cụ thể về bảng lương giáo viên khi cải cách tiền lương.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.641
  • Lượt xem: 11.730
  • Dung lượng: 98,2 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo