Giấy xác nhận công tác (Cách viết + 5 mẫu) Đơn xin xác nhận công tác

Giấy xác nhận công tác là được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả, ghi nhận quá trình công tác của một cá nhân.

Đơn xin xác nhận công tác được dùng với nhiều mục đích khác nhau như làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng yêu cầu cần phải có giấy xác nhận công tác để làm bằng chứng chứng minh cho kinh nghiệm của ứng viên. Vì thế giấy chứng nhận thời gian công tác cũng là một phần không thể thiếu trong hồ sơ xin việc. Vậy dưới đây là gợi ý cách viết và 5 mẫu giấy xác nhận công tác mới nhất 2024, mời các bạn theo dõi tại đây.

Giấy xác nhận công tác là gì?

Giấy xác nhận công tác là biểu mẫu được lập ra nhằm xác nhận, chứng minh thời gian công tác, làm việc của một người lao động tại đơn vị.

Giấy xác nhận công tác được dùng với nhiều mục đích khác nhau như làm visa, vay vốn ngân hàng, chứng minh tài chính, du học,… giúp cho người lao động được hưởng các quyền lợi tương xứng với thời gian đã cống hiến cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đặc điểm của Giấy xác nhận công tác

Giấy xác nhận công tác có 2 đặc điểm cơ bản sau đây:

  • Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác, công việc hiện tại mà không xác nhận về lý lịch, nơi cư trú hay tiền lương, thu nhập.
  • Về tính bảo mật: Xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, chính vì vậy, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thể dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Không giống như việc xác nhận thu nhập bởi nó còn liên quan đến việc bảo mật thông tin, sự cạnh tranh trong thị trường lao động.

Mẫu giấy xác nhận công tác

Giấy xác nhận công tác - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- oOo ---------

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:……………...………...………………………………………………

Địa chỉ (2):………………………….…………………………………………....

Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): …………………………………...………………………………….

Địa chỉ (4): …………………..…………………………………………………...

Điện thoại (5):……………………………… Fax: ……………………...………

Vị trí công tác (6): …………………………………………………...…………..

Chức danh/chức vụ (7): …..………………………….…………………...……

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

Không xác định thời hạn

☐ Xác định thời hạn 01 năm

☐ Xác định thời hạn 02 năm

☐. Xác định thời hạn 03 năm

☐ Khác (8) (ghi rõ): ……………………...……………………...…………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có):

…………………………………………………………………………………....

Lý do xin xác nhận công tác (10):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận công tác - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

..............., ngày........tháng......năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ..........................................................................

Địa chỉ thường trú: ...................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................

Số CMND:................................................ Ngày cấp:.............Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:............................... Số ĐTDĐ: .....................................

Hiện đang làm việc tại:...............................................................................

Chức danh/chức vụ:...................................................................................

Địa chỉ cơ quan: ........................................................................................

Điện thoại liên lạc: .....................................................................................

Ngày vào làm việc:....................................................................................

Lý do xác nhận công tác:..........................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận công tác - Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------o0o--------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..........................................

Họ và tên :..................................................................................

Địa chỉ :.....................................................................................

Số CMND :................. Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:......................

Hiện đang công tác tại..............................................................

Công ty :....................................................................................

Địa chỉ :.....................................................................................

Điện thoại : ..............................Fax:............................................

Vị trí công tác :.........................................................................

Phòng/Ban :....................................................................................

Loại Hợp đồng lao động:

☐ Thời hạn 1 năm;

☐ Thời hạn 2 năm;

☐ Thời hạn 3 năm;

☐ Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận công tác - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------

GIẤY XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…..

Tôi tên là:........................................................

Địa chỉ:............................................................

Số CMND: ..........................Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:..............................

Tôi làm đơn này xin xác nhận các thông tin về nghề việc và đơn vị công tác như sau:

Công ty:..............................................................................

Địa chỉ:..............................................................................

Điện thoại: .......................................Fax:.........................

Vị trí công tác:.................................................................

Phòng/Ban :

Loại Hợp đồng lao động: Thời hạn 1 năm; Thời hạn 2 năm; Thời hạn 3 năm;

Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:...................................

Kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy xác nhận công tác - Mẫu 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty .....................

Tôi tên là: ............................................. ........................................................

Sinh ngày: ............................................ ........................................................

Số điện thoại: ...................................... .........................................................

Thường trú: ......................................... ........................................................

CMND số: ............................................ .......................................................

Cấp ngày: ............................................ .......................................................

Do công an .................................................... cấp.

Hiện đang công tác tại: ........................... ...................................................

Thời gian nhận việc ngày: ......................... ................................................

Chức vụ: ................................................... .................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong ban giám đốc công ty …………… xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của ........................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn!

............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của công ty

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết giấy xác nhận công tác

1. Mục 1 tùy thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Người khai ghi cụ thể địa chỉ nơi đăng ký thường trú/tạm trú của mình: xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

3. Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

5. Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

8. Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

9. Trong quá trình làm việc, trong nội bộ doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều ví trí, nhiều bộ phận khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên ghi chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,…

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 39.499
  • Lượt xem: 115.325
  • Dung lượng: 45 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo