Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn Mẫu tổng hợp kết quả đánh giá của tổ chuyên môn

Bảng tổng hợp kết quả đánh giá đồng nghiệp tổ chuyên môn là biểu mẫu tổng hợp kết quả đánh giá giáo viên của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Mẫu được ban hành theo Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành ngày 01/10/2018. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỒNG NGHIỆP TRONG TỔ CHUYÊN MÔN

- Tổ chuyên môn:…………………………... .................................................................

- Trường; ………………………………….... .................................................................

- Quận/Huyện/Tp,Tx ………...................... Tỉnh/Thành phố.................................……

- Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm) …..……...................................................

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Kết quả đánh giáChưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)
GV …. GV …. GV …. GV …. GV …. ….
I. Đánh giá
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo            
Tiêu chí 1: Đạo đức nhà giáo            
Tiêu chí 2: Phong cách nhà giáo            
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ            
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân            
Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh            
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh            
Tiêu chí 6: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh            
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh            
Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi trường giáo dục            
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường            
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường            
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường            
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội            
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan            
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh            
Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh            
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục            
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc            
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục            
II. Ý kiến nhận xét và đánh giá
- Điểm mạnh:         
- Những vấn đề cần cải thiện:         
- Đề xuất hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:


         
- Xếp loại kết quả đánh giá:            

 

  ........, ngày.... tháng... năm 20...
  TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 671
  • Lượt xem: 4.830
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 103,8 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo