Tiếng Anh 9 Unit 8: Skills 2 Soạn Anh 9 trang 27 - Tập 2

Giải Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 2 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 27 bài Tourism - Du lịch được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Skills 2 trang 27 Unit 8 lớp 9 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 8 Lớp 9 Skills 2, mời các bạn cùng tải tại đây.

Tiếng Anh 9 Unit 8: Skills 2

Câu 1

Work in pairs. Is tourism important to Viet Nam? .... (Làm việc theo cặp. Ngành du lịch có quan trọng với Việt Nam không? Cho ít nhất một lý do.)

Yes, it is. People’s live get better with the development of tourism.

Câu 2

Listen to the lecture and tick (V) true (T) or false (F). (Nghe bài diễn thuyết và đánh dấu đúng hoặc sai.)

TF
1. Tourism plays an important part in the development of many nations.
2. Modern transport promotes tourism.
3. Tourism depends on the income of a country.
4. People's lives get better with the development of tourism.
5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.
6. Young people go to big cities to meet foreign tourists.

Gợi ý đáp án

1.T2.T3.F4.T5.T6.F

1. T

Tourism plays an important part in the development of many nations.

(Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của nhiều quốc gia.)

2. T

Modern transport promotes tourism.

(Giao thông hiện đại thúc đẩy ngành du lịch.)

3. F

Tourism depends on the income of a country.

(Ngành du lịch phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia.)

Thôn tin: They can now visit even the remotest parts of the world.

(Họ ngày nay còn có thể đến thăm khu vực xa xôi hẻo lánh nhất trên thế giới.)

4. T

People's lives get better with the development of tourism.

(Cuộc sống của mọi người tốt hơn với sự phát triển của du lịch.)

5. T

Tourism helps promote international understanding and cooperation.

(Ngành du lịch giúp thúc đẩy hiểu biết và hợp tác quốc tế.)

6. F

Young people go to big cities to meet foreign tourists.

(Những người trẻ tuổi đi đến những thành phố lớn để gặp du khách nước ngoài.)

Thông tin: Young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities.

(Những người trẻ được khuyến khích ở lại quê nhà để xây dựng cuộc sống tốt đẹp thay vì di chuyển đến những thành phố lớn.)

Nội dung bài nghe:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to stay in their hometown to build a good life rather than move to big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. ellers learn about the history and culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can't be denied ...

Hướng dẫn dịch

Nhờ sử dụng rộng rãi các phương tiện giao thông hiện đại, người dân có nhiều lựa chọn cho kì nghỉ lễ hơn và bây giờ có thể tới thăm ngay cả những nơi xa xôi nhất của thế giới. Du lịch đã chắc chắn trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của nhiều quốc gia.

Một lợi ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nó đóng góp rất lớn cho thu nhập của một vùng hay quốc gia. Nó cũng mang lại cơ hội việc làm cho tất cả mọi người, và do đó giúp thúc đẩy sự thịnh vượng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một khía cạnh tích cực khác của du lịch là nó giúp thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Ngoài ra, du lịch có thể cải thiện mức sống của cộng đồng địa phương hoặc nông thôn, vì vậy người trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để xây dựng một cuộc sống tốt hơn là chuyển đến các thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại lợi ích văn hoá, như du khách có thể hiểu biết về lịch sử và văn hoá của một nơi, và truyền bá chúng khắp thế giới.

Mặt khác, những hạn chế của du lịch không thể phủ nhận...

Câu 3

Listen again and choose the correct answer. (Nghe lại và chọn câu trả lời đúng,)

Đáp án C.

Câu 4

Work in groups. Talk about the negative effects of tourism .... (Làm việc theo nhóm. Nói về những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những ý tưởng sau đây có thể giúp ích cho bạn.)

- Natural environment is damaged. → pollution from tourism activities

- Natural beauty is spoiled. → tourists are unaware of preservation of natural attraction.

- Traditional ways of life are affected. → tourism changes the life and habits of local people, especially the people in the remote or mountainous areas.

- Social problems may arise. → sell things for tourists at very high price, crime such as pick-pocket, robbery,…

Câu 5

Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about .... (Chọn một ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đã thảo luận ở trên và viết một đoạn văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp)

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities and towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism isthe destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors' activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22
  • Lượt xem: 4.162
  • Dung lượng: 125 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Tiếng Anh 9
Sắp xếp theo