Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 Mẫu số 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế

Giới thiệu Tải về
  • 16 Đánh giá

Với các cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp đều phải làm tờ khai đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân sẽ được áp dụng với những người có tổng thu nhập từ 9 triệu đồng trở lên với người không có giảm trừ gia cảnh. Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khá đơn giản, chúng ta chỉ cần nhập vài thông tin cá nhân như họ tên, mã số thuế hay địa điểm khai nộp thuế. Dưới đây là Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân 2021 mới nhất dành cho tất cả mọi người muốn đăng ký mã số thuế TNCN.

Dưới đây là 2 mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết:

Tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN - Mẫu số 05-ĐK-TCT

 

Mẫu số: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

Dành cho cơ quan thuế ghi

Ngày nhận tờ khai

           

Nơi nhận:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC

1. Họ và tên người đăng ký thuế: ………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….....

3. Giới tính: Nam ▢ Nữ ▢

4. Quốc tịch:...............................................................................

5. Giấy tờ của cá nhân:

5a. Số chứng minh nhân dân ………… Ngày cấp ………… Nơi cấp ………......

5b. Số căn cước công dân …………… Ngày cấp ………… Nơi cấp ………......

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………… Nơi cấp ……........…

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ………… Nơi cấp ………..

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: .............................................

6b. Xã, phường: ..........................................................................

6c. Quận, huyện: ........................................................................

6d. Tỉnh, thành phố: ……...........................................................

6đ. Quốc gia: ............................................................................

7. Địa chỉ cư trú:

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ...........................................

7b. Xã, phường: ........................................................................

7c. Quận, huyện: ......................................................................

7d. Tỉnh, thành phố: .................................................................

8. Điện thoại liên hệ: ................................ Email: ….........................

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: ………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


…, ngày …tháng … năm …

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký và ghi rõ họ tên

 

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT - Tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN dành cho cơ quan trả thu nhập

Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT

Nhấn Tải về để tải mẫu tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN chuẩn nhất của Tổng cục thuế.

Hướng dẫn kê khai Tờ khai đăng ký Thuế - Mẫu số 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân đăng ký thuế.

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế.

3. Giới tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ.

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế.

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà cá nhân đăng ký thuế có.

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã được ghi trên sổ hộ khẩu.

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân.

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email (nếu có)

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi trả thu nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

Theo khoản 5 điều 6 Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 (có hiệu lực từ ngày từ ngày 12/8/2016):

“5. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân một lần trong năm chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.”

Việc đăng ký mã số thuế TNCN hiện nay được thực hiện qua mạng, vì vậy tại các cơ quan doanh nghiệp người lao động chưa có mã số thuế TNCN chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai số 05-ĐK-TCT, sau đó người sử dụng lao động sẽ tổng hợp thông tin người đăng ký mã số thuế TNCN vào mẫu tờ khai 05-ĐK-TH-TCT để làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho người lao động.

Mời bạn đánh giá!