Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển Có Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-04/KB: Lệnh chuyển có được Download.vn tổng hợp và đăng tải sau đây chính xác và chi tiết nhất. Mẫu C4-04/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/08/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu Lệnh chuyển có

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC ......................

Mẫu số C4-04/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017của Bộ Tài chính)

Số:……………………

LỆNH CHUYỂN CÓ

Lập ngày…../..../........

Số chứng từ:.......... Ngày chứng từ:..... Ngày hạch toán:...........

Kho bạc A:....................................... Mã hiệu........................

Kho bạc B:....................................... Mã hiệu........................

Nợ TK:

Có TK:

Người trả tiền:......................................................................................................................

Mã đối tượng nộp tiền:.......................................................................................................

Thông tin người trả tiền:.....................................................................................................

Tài khoản:.........................................................................................................................

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):......................................................................................

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Người nhận tiền:.............................................................................................................

Thông tin người nhận tiền:..............................................................................................

Tài khoản:......................................................................................................................

Tại KBNN (Ngân Hàng) (Mã/Tên):..............................................................................

Nội dung

Tài khoản

Số tiền

Nguyên tệ

VNĐ

Nội dung thanh toán:.........................................................................................................

Tổng số tiền ghi bằng chữ (nguyên tệ):...................................................................................

.................................................................................................................................................

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: