Mẫu C3-03/NS: Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mẫu có hiệu lực kể từ ngày 12/09/2017. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư.

Không ghi vào

khu vực này

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang tạm ứng

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi

Mẫu số C3-03/NS
(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017của Bộ Tài chính)

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm đến ngày....... /....... /…….. và Quyết định giao kế hoạch vốn số:..................... ngày........................ của............................................

Đề nghị Kho bạc Nhà nước ............................chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT Ứng trước đủ ĐKTT

thành Tạm ứng / Thực chi theo chi tiết sau:

Tên dự án:.......................................................................................................................................

Chủ đầu tư:....................................................................... Mã ĐVQHNS:.......................................

Tài khoản:...................................................................... Tại KBNN:..............................................

Tên CTMT, DA:............................................................................................................................

Mã CTMT, DA:....................... Số CKC, HĐK :........................ Số CKC, HĐTH:.........................

STT

NDKT

chương

ngành KT

Mã nguồn NSNN

Năm KHV

Số dư ứng trước

Số chuyển sang tạm ứng/thực chi

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ.............................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 667
  • Lượt xem: 969
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 387,7 KB