Mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng Biên bản vi phạm hợp đồng

Biên bản phạt vi phạm hợp đồng biểu mẫu được lập ra khi một trong hai bên có lỗi hoặc không thực hiện theo các điều khoản trong hợp đồng gây thiệt hại cho bên còn lại.

Khi phạt vi phạm hợp đồng, bên cạnh việc xác định có thuộc trường hợp được phạt vi phạm hay không, các bên còn cần lưu ý về mức phạt vi phạm hợp đồng. Nội dung trong mẫu biên bản phạt vi phạm hợp đồng bao gồm các nội dung cơ bản như: thông tin của các bên gồm cả những người có liên quan khác, nêu rõ hành vi vi phạm của bên vi phạm là gì và điều này được quy định ở Điều, khoản nào trong hợp đồng đã ký trước đó, nêu rõ mức phạt tương ứng và mức bồi thường cụ thể nếu có yêu cầu về mặt bồi thường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

……., ngày…….. tháng……..năm

BIÊN BẢN PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

(Về việc: Phạt vi phạm Hợp đồng số ….)

Hôm nay, vào hồi… ngày… tháng… năm… tại…………………………………………..……..

Căn cứ Hợp đồng số……………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

- Tôi: ………………….………………………………………………………………………….

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………..……………

CCCD số…………………………… cấp ngày………………………..……… tại……………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………..……

- Những người làm việc với tôi, gồm:

+ Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………..…

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………..………

CCCD số……..………….…..cấp ngày………………. tại………………………………..……

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..……………

+ Ông/Bà: ………………………………………………………………………..………………

- Những người khác:

+ Ông……………………….… CCCD số cấp ngày… tại………………………………………..

+…………………………………………………………………………………………………….

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Vào hồi… ngày… tháng… năm… tôi và gia đình ông/bà……………..có giao kết Hợp đồng thuê nhà số… lập ngày… đến ngày… hợp đồng kết thúc, gia đình ông/bà………….chưa trả tiền thuê nhà……….… tháng và đã làm hỏng một số đồ nội thất trong nhà. Hành vi này đã vi phạm Điều……………… về nghĩa vụ giữ gìn tài sản trong Hợp đồng thuê nhà số…

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản phạt vi phạm hợp đồng như sau:

- Gia đình ông/bà………………. trả số tiền thuê nhà trong… tháng là: …

- Gia đình ông/bà trả số tiền……………….… do vi phạm Điều……. Hợp đồng thuê nhà để sửa chữa nội thất.

Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

NGƯỜI LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI TÔI

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 199
  • Lượt xem: 1.290
  • Dung lượng: 17 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo