Bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 9 Ôn tập tiếng Anh 9

Bài tập câu bị động trong tiếng Anh lớp 9 là điểm ngữ pháp quen thuộc trong các kỳ thi tiếng Anh. Tài liệu gồm 13 trang được biên soạn rất chi tiết gồm cả lý thuyết, các dạng bài tập có đáp án và tự luyện khác nhau với nhiều mức độ.

Các dạng bài tập về câu bị động xoay quanh các vấn đề: viết lại câu, chuyển câu bị động với động từ tường thuật, chuyển câu bị động với động từ sai bảo. Qua đó giúp các em học sinh ôn luyện làm quen với các dạng bài tập, nắm vững kiến thức đã học trên lớp để đạt kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp tới. Đồng thời hỗ trợ quá trình tự học tiếng Anh hiệu quả để củng cố ngữ pháp tiếng Anh. Tài liệu được sắp xếp khoa học với nhiều mức độ khác nhau giúp học sinh đánh giá chính xác năng lực của mình. Ngoài bài tập về thì hiện tại hoàn thành các bạn xem thêm bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian lớp 9.

1. Định nghĩa câu bị động

- Câu bị động được dùng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó. Thì của động từ ở câu bị động phải được chia theo thì của động từ ở câu chủ động.

- Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được làm bởi em trai của tôi)

Trong câu này, tác giả muốn truyền đạt nhấn mạnh hành động chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động ở đây có vai trò tuyên dương, trân trọng hành động của của người thực hiện.

2. Điều kiện biến đổi câu bị động

- Động từ (verb) trong câu chủ động phải là Transitive Verb (ngoại động từ phải có tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:

Lưu ý: “be” chia theo thì của động từ

4. Quy tắc biến đổi câu bị động

- Xác định thành phần trong câu: Chủ ngữ (S)? Động từ (V)? Tân ngữ (O)?

- Xác định thì của động từ chính

- Lấy O trong câu chủ động làm S cho câu bị động. Lấy S trong câu chủ động làm O và đặt sau By trong câu bị động.

- Biến đổi V chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

- Thêm To be vào trước P2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động)

5. Bảng công thức các thì phổ biến trong câu bị động

Tense (thì)Chủ động (Active)Bị động (Passive)
1. The present simple (Thì hiện tại đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)
2. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)
3. The present perfect (Thì hiện tại hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)
4. The present perfect continuous (Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)
5. The simple past (Thì quá khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)
6. The past continuous (Thì quá khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)
7. The past perfect (Thì quá khứ hoàn thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)
8. The past perfect continuous (Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)
9. The simple future ( Thì tương lai đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)
10. The simple continuous (Thì tương lai tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)
11. The simple future perfect (Thì tương lai hoàn thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)
12. The near future (Thì tương lai gần)S + be going to + V + OS + be going to + be + PII + (by O)
13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,…)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Bài tập về câu bị động lớp 9

Bài 1: Viết lại những câu sau ở dạng bị động

1. She opens the book.

2. She buys a lot of alcohol.

3. They set the table.

4. I take a photo.

5. We wear blue skirts.

6. He doesn’t buy the cooker.

7. They don’t help me.

8. You do not write the essay.

9. Does that man rob the bank?

10. Does your dad pick you up?

Đáp án:

1. The book is opened by her.

2. A lot of alcohol is bought by her.

3. The table is set by them

4. A photo is taken by me.

5. Blue skirts are worn by us.

6. The cooker is bought by him.

7. I am not helped by them.

8. The essay is not written by you.

9. Is the bank robbed by that man?

10. Are you picked up by your dad?

Bài 2 Viết lại những câu sau ở dạng bị động

1. The girls are singing a folk song.

2. Mr. Thompson and his son are playing table tennis at the moment.

3. My sister is baking a cake.

4. The waitress is serving three lunches now.

5. My dad is reading the newspaper at this time.

6. They are selling cookies for Christmas right now.

7. The dog is eating its snack.

8. I am weeping the floor.

9. Anna is throwing the ball into a basket.

10. Jimmy is choosing a present for his best friend's birthday.

Đáp án:

1. A folk song is being sung by the girls.

2. Table tennis are being played by Mr. Thompson and his son at the moment.

3. A cake is being baked by my sister.

4. Three lunches are being served by the waitress now.

5. My dad is reading the newspaper at this time.

6. They are selling cookies for Christmas right now.

7. The dog is eating its snack.

8. I am weeping the floor.

9. Anna is throwing the ball into a basket.

10. Jimmy is choosing a present for his best friend's birthday.

Bài 3 Chuyển các câu sau thành câu bị động

1. My mother has bought this bouquet of flower in that shop.

2. Jane has found her wallet.

3. Our team has finished the report.

4. I have finished my exercise for two days.

5. He has never seen this movie before.

6. We have heard the news already.

7. The employee has signed the contract.

8. These boys have bought five concert tickets.

9. His brother has studied computer science since April.

10. My parents have taken care of my cat well.

11. We have typed these reports for 1 hours.

12. The police has found the thief yesterday.

Đáp án:

1. This bouquet of flower has been bought in that shop by my mother

2. Jane's wallet has been found.

3. The report has been finished by our team.

4. My exercise has been fininished for two days.

5. This movie has never been seen by him before.

6. The news has been heard by us already.

7. The contract has been signed by the employee.

8. Five concert tickets have been bought by these boys.

9. Computer science has been studie by his brother since April.

10. My cat has been taken care well by my parents.

11. These reports have been typed by us for 1 hour.

12. The thief has been found by the police yesterday.

Bài 4: Khoanh tròn vào đáp án có câu trả lời đúng

1. A woman feeds the lions.

The lions ________________________

A. are fed
B. were fed by a woman.

2. A boy broke the window.

The window _____________________

A. was broken
B. is broken by a boy.

3. Somebody has made a mistake.

A mistake _______________________

A. was made
B. has been made.

4. Everybody is going to love him.

He _____________________________

A. is going to be loved
B. was going to be loved by everybody.

5. Cervantes wrote ‘Don Quixote’.

‘Don Quixote’ _______________________

A. was written by Cervantes.
B. has been written by Cervantes.

6. They are helping my brother.

My brother ________________

A. is being helped by them.
B. is being helped

7. Pamela will drive the taxi.

The taxi ____________________

A. will been driven
B. will be driven by Pamela.

8. I was watering these trees.

These trees ___________________

A. were being watered
B. are being watered by me.

9. I will pay the bill in 2 months.

The bill__________________

A. will pay in 2 months
B. will be paid in 2 months

10. Hoa is reading comics now.

Comics_________________ now.

A. is read
B. is being read

ĐÁP ÁN

12345678910
AABAABBABB

Bài 5

1. The waiter brought me this dish.

……………………………………………………………………………

2. Our friends send these postcards to us.

……………………………………………………………………………

3. Their grandmother told them this story when they visited her last week.

……………………………………………………………………………

4. Tim ordered this train ticket for his mother.

……………………………………………………………………………

5. You didn’t show me the special cameras.

……………………………………………………………………………

6. She showed her ticket to the airline agent.

……………………………………………………………………………

7. He lends his friend his new shoes.

……………………………………………………………………………

8.She left her relatives five million pounds.

……………………………………………………………………………

9. The shop assistant handed these boxes to the customer.

……………………………………………………………………………

10. The board awarded the first prize to the reporter.

……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. This dish was brought to me (by the waiter).

2. These postcards are sent to us(by our friend).

3. This story was told to them(by their grandmother) when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tim’s mother.

5. The special cameras weren’t shown to me.

6. Her ticket was shown to the airline agent (by her).

7. His new shoes are lent to his friends (by him).

8. Five million pounds was left to her relatives (by her).

9. These boxes were handed to the customer (by the shop assistant).

10. The first prize was awarded to the reporter (by the board).

Bài 6: Chuyển câu bị động với động từ tường thuật

1. They told me that you were the best architect in this city.

……………………………………………………………………………

2. She reported that the flowers were killed by frost.

……………………………………………………………………………

3. Some people inform me that the director is going to take a business trip to England.

……………………………………………………………………………

4. That officer announced that the meeting was delayed until next week.

……………………………………………………………………………

5. He discovered that this cotton was grown in Egypt.

……………………………………………………………………………

6. They promise that the performance will start on time.

……………………………………………………………………………

7. He recommends that we should stay in the city center.

……………………………………………………………………………

8. We believed that Alice would pass the driving test.

……………………………………………………………………………

9. The director notifies all the workers that they will have to work extra hard this month.

……………………………………………………………………………

10. They have persuaded me that they will go with me to the stadium.

……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. I was told that you were the architect in this city.

2. It was reported that the flowers were killed by frost./The flowers were reported to be killed by frost.

3. I am informed that the director is going to take a business trip to England.

4. It was announced that the meeting was delayed until next week.

5. It was discovered that this cotton was grown in Egypt.

6. It is promised that the performance will start on time.

7. It is recommended that we stay in the city center.

8. It was believed that Alice would pass the driving test.

9. All the workers are notified that they will have to work extra hard this month.

10. I have been persuaded that they will go with me to the stadium.

Bài 7: Chuyển câu bị động với động từ sai bảo

1. I had my uncle paint my room last week.

……………………………………………………………………………

2. She will have me wash the dishes tomorrow.

……………………………………………………………………………

3. They have her tell the story again.

……………………………………………………………………………

4. John gets his sister to clean his shirt.

……………………………………………………………………………

5. Anne had a friend type her composition.

……………………………………………………………………………

6. Rick will have a barber cut his hair.

……………………………………………………………………………

7. I will get the dressmaker to make a new dress.

……………………………………………………………………………

8. He got a mechanic to repair his car.

……………………………………………………………………………

9. We had a man take this photograph when we were on holiday last summer.

……………………………………………………………………………

10. The Greens had a carpet cleaner clean their carpet.

……………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. I had my room painted last week.

2. She will have the dishes washed tomorrow.

3. They have the story told again.

4. John gets his shirt cleaned.

5. Anne had her composition typed by a friend.

6. Rick will have his hair cut.

7. I will get a new dress made.

8. He got his car repaired.

9. We had this photograph taken when we were on holiday last summer.

10. The Greens had their carpet cleaned.

7. Bài tập tự luyện về câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Do they teach English here?

2. Will you invite her to your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?

Exercise 2: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) .............. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... a composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... to the university.

Exercise 3: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didn’t realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to move my things next week (BE)

Exercise 4: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister to clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker to make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician to maintain the heater

8. People consider that she was the best singer that Australia has ever produced.

9. It is expected that the weather will be good tomorrow.

10. A lot of people believe that the Prime Minister and his wife have separated.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 2.137
  • Lượt xem: 14.475
  • Dung lượng: 156,3 KB
Tìm thêm: Tiếng Anh 9
Sắp xếp theo