Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 10 (Có đáp án) Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 10 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 11 bài 10 tổng hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925) và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941) có đáp án kèm theo. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 môn Lịch sử sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 Bài 10

Câu 1. Tháng 3 - 1921, Đảng Bôn Sê Vích Nga quyết định thực hiện

A. Cải cách ruộng đất
B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Chính sách kinh tế mới
D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Tình hình chính trị không ổn định
B. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
C. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước ngoài
D. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn

Câu 3. Người đề xướng chính sách đó là

A. Xtalin
B. Khơrútxốp
C. Lênin
D. Đimitơrốp

Câu 4. "NEP" là cụm từ viết tắt của

A. Chính sách kinh tế mới
B. Chính sách cộng sản thời chiến
C. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
D. Các kế hoạch 5 năm của Liên Xô từ năm 1925 - 1941

Câu 5. Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Du lịch
D. Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 6. Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước
C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền
D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Câu 7. Chính sách kinh tế mới không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?

A. Cho phép tư nhân lập xí nghiệp nhỏ có sự kiểm soát của Nhà nước
B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga
C. Thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng
D. Nhà nước khôi phục phát triển công nghiệp nặng

Câu 8. Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, quản lí sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp
B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn
C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch toán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương
D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Câu 9. Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách kinh tế mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép mở lại các chợ
B. Đánh thuế lưu thông hàng hóa
C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi
D. Khôi phục, đẩy mạnh mối quan hệ trao đổi giữa thành thị và nông thôn

Câu 10. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là

A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế
B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất
C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn
D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 11. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì?

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng
B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng
C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế
D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 12. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 13. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài
B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga
C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc
D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

Câu 14. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm

A. Nga, Ukraine, Latvia và ngoại Cápcadơ
B. Nga, Ukraina, Á Cách mạng và ngoại Cápcadơ
C. Nga, Ucraina, Tátgikixtan và ngoại Cápcadơ
D. Nga, Ukraine, Bolero Txia và ngoại Cápcadơ

Câu 15. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

A. Sự bình đẳng về mọi mặt
B. Quyền tự quyết của các dân tộc
C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài
D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Câu 16. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

A. Hợp tác hóa nông nghiệp
B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ
D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 17. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển

A. Công nghiệp quốc phòng
B. Công nghiệp hàng không - vũ trụ
C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ
D. Công nghiệp năng lượng ( điện, than, dầu mỏ), khai khoáng

Câu 18. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 - 1941 ở Liên Xô là do

A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa
B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước
C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân
D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới

Câu 19. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

A. Nông nghiệp tập thể hóa
B. Nông nghiệp được cơ giới hóa
C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn
D. Tiến hành "cách mạng xanh" trong nông nghiệp

Câu 20. Ý nào không phải là thành tựu mà Liên Xô đạt được về văn hóa - giáo dục trong những năm 1921 - 1941?

A. Thanh toán nạn mù chữ
B. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất
C. Thành lập những trường đại học lớn hàng đầu thế giới
D. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và tiếp tục thực hiện đối với Trung học cơ sở

Câu 21. Thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 - đến năm 1941 là

A. Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp
B. Đã xóa nạn mù chữ cho trên 60 triệu người dân
C. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên
D. Trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Câu 22. Một trong những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941 là

A. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc bình đẳng trong phân phối sản phẩm
B. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung trong công nghiệp hóa
C. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong đời sống nhân dân
D. Chưa thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp

Câu 23. Sau Cách mạng tháng Mười, chính quyền Xô viết đã thiết lập quan hệ ngoại giao với

A. Một số nước châu Phi
B. Một số nước ở châu Đại Dương
C. Một số nước ở khu vực Mĩ Latinh
D. Một số nước láng giềng châu Á và châu Âu

Câu 24. Ý nào không phản ánh đúng đường lối đối ngoại của Liên Xô trong những năm 1921 - 1941?

A. Thực hiện chính sách ngoại giao nước lớn
B. Kiên trì, bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế
C. Từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế của các nước đế quốc
D. Từng bước phá vỡ chính sách cô lập về ngoại giao của các nước đế quốc

Câu 25. Trong những năm 1922 - 1925, những cường quốc tư bản nào công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô?

A. Anh, Pháp, Tây Ban Nha
B. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản
C. Đức, Anh, Bồ Đào Nha
D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia

Câu 26. Năm 1925, Liên Xô đã đạt được những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đối ngoại là

A. Hơn 20 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
B. Ấn Độ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
C. Triều Tiên công nhận và thiết lập ngoại giao với Liên Xô
D. Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật Bản đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Câu 27. Năm 1933, thành tựu đối ngoại nổi bật mà Liên Xô đạt được là

A. Trung Quốc công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
B. Mông Cổ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
C. Iran công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô
D. Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Câu 28. Việc nhiều nước công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô chứng tỏ điều gì?

A. Liên Xô có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh
B. Liên Xô có khả năng ngoại giao chi phối các nước
C. Uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế
D. Các nước buộc phải thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô

Câu 29. Ý nào sau đây không phản ánh đúng với tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì hòa bình xây dựng đất nước?

A. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng
B. Tình hình chính trị không ổn định
C. Các thế lực phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi
D. Chính quyền Xô viết nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ về kinh tế từ các nước đế quốc

...............................

Đáp án trắc nghiệm Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

CâuĐáp án
Câu 1C
Câu 2C
Câu 3C
Câu 4A
Câu 5C
Câu 6A
Câu 7A
Câu 8B
Câu 9B
Câu 10D
Câu 11C
Câu 12D
Câu 13D
Câu 14D
Câu 15C
Câu 16B
Câu 17B
Câu 18A
Câu 19D
Câu 20C
Câu 21D
Câu 22A
Câu 23D
Câu 24A
Câu 25B
Câu 26A
Câu 27D
Câu 28C
Câu 29D
Câu 30C
Câu 31C
Câu 32B
Câu 33B
Câu 34B
Câu 35D
Câu 36D
Câu 37B
Câu 38D
Câu 39C
Câu 40D

..................

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sử 11 bài 10

Chia sẻ bởi: 👨 Bảo Ngọc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 140
  • Lượt xem: 1.197
  • Dung lượng: 134,7 KB
Tìm thêm: Lịch sử 11
Sắp xếp theo
    Chủ đề liên quan