Kế hoạch xã hội hóa giáo dục năm học 2018 - 2019 Mẫu kế hoạch thu chi xã hội hóa giáo dục

Kế hoạch xã hội hóa giáo dục năm học 2018 - 2019 là mẫu kế hoạch được Nhà trường lập ra nhằm xây dựng các mục tiêu, chương trình giáo dục cụ thể về việc xã hội hóa giáo dục.

Nội dung trong mẫu kế hoạch xã hội hóa giáo dục năm học 2018 - 2019 cần nêu rõ các nội dung quan trọng như: đặc điểm chung về tình hình, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, kế hoạch cụ thể và phương hướng thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tại đây.

PHÒNG GD& ĐT ……….
TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

Số….. / KH – TH.........ngày tháng năm 20…..

KẾ HOẠCH
VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ CSVC

Năm học ........ - ........…

(Đã thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban Giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tại cuộc họp ngày 31/8/20.....)

Căn cứ Công văn số 6890/BGDĐT- KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ công văn……….. ngày… tháng… năm …. về việc hướng dẫn công tác tài chính, chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học ........ - .........…

Thực hiện … ngày 31 tháng… năm ……. về việc hướng dẫn công tác tài chính, chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học ........ - ............

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất nhà trường cùng tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo sự thống nhất chủ trương trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh.

Trường ........ ........... xây dựng Kế hoạch công tác xã hội hóa giáo dục năm học ........ - ........... như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung:

1. Về phía học sinh

Năm học ........ - ..........., nhà trường có…… học sinh, chia thành …… lớp, trong đó:

- Khối… lớp; … học sinh; có : …… Hộ nghèo, Gia đình cận nghèo: …

- Khối… lớp; … học sinh; có : …… Hộ nghèo, Gia đình cận nghèo: …

- Khối… lớp; … học sinh; có : …… Hộ nghèo, Gia đình cận nghèo: …

2. Điều kiện về cơ sở vật chất nhà trường:

Cơ sở vật chất nhà trường hiện nay đảm bảo cơ bản cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học của giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, hệ thống sân, bãi tập để dạy thể dục hầu như chưa có, còn khoảng …..m2 sân trường chưa có bóng mát (vì cây xanh mới trồng còn nhỏ).nề đã ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của học sinh khi tham gia các hoạt động tập thể, một số phương tiện dạy học theo dự án tiếng anh chưa có như ti vi màn hình rộng. Nên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập, an toàn sức khỏe của học sinh.

II. Kế hoạch cụ thể trong năm học ........ - ...........

1. Nội dung huy động:

Tiến hành quy hoạch, san ủi tạo mặt bằng cơ bản diện tích gần 3500 m2, xây hệ thống thoát nước cho sân, làm ….. m2 mái che sân trường cho sinh tránh nắng và mua … ti vi màn hình …. inh để phục vụ việc học tiếng anh và học chương trình VNEN của học sinh.

2. Mục đích :

Năm học ........ - ..........., nhà trường tiến hành vận động nguồn xã hội hóa giáo dục từ sự đóng góp của phụ huynh học sinh, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường phục vụ cho các hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh.

3. Đối tượng hưởng lợi:

- Phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt của học sinh nhà trường.

4. Hình thức vận động, huy động:

- Huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức xã hội, cá nhân, cha mẹ học sinh.

5. Cách thức tổ chức thực hiện:

-Tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện

- Tổ chức họp Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và thông qua Ban đại diện CMHS các lớp để thống nhất chủ trương và kế hoạch thực hiện

- Niêm yết công khai Kế hoạch công việc và nguồn kinh phí thực hiện để tiếp thu ý kiến của nhà trường và thông tin cụ thể trong cuộc họp CMHS đầu năm.

- Báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

- Việc huy động đóng góp trên tinh thần tự nguyện, không chia đều bình quân, các trường hợp gia đình khó khăn thì phụ huynh các lớp chia sẻ, hỗ trợ.

- Toàn bộ quá trình xây dựng, quyết toán, nghiệm thu công trình do ban đại diện CMHS phối hợp cùng nhà trường kiểm tra, giám sát. Tổ chức công khai các nội dung trên cho phụ huynh biết vào các cuộc họp CMHS trong năm học.

6. Giá trị dự kiến vận động

- Dự kiến nguồn huy động đóng góp:………….đ (có bảng tổng hợp dự toán kèm theo).

7. Nội dung chi cụ thể (Nếu nhận đóng góp bằng tiền)

STTNội dung công việcKinh phí thực hiệnGhi chú
1.
2.
3

8. Chất lượng công trình:

- Công trình xây dựng được cơ quan chuyên môn thẩm định chất lượng, chất lượng ti vi được hãng sản xuất bảo hành theo quy định. Quá trình thực hiện được nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh giám sát, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, có hiệu quả sử dụng cho việc sinh hoạt của học sinh.

Kế hoạch này được niêm yết công khai tại trường từ ngày…… đến ngày ……… để nhận ý kiến góp ý. Hình thức góp ý: ghi bằng giấy gửi cho giáo viên chủ nhiệm, Văn phòng nhà trường hoặc ý kiến vào địa chỉ email của nhà trường là:…………..

Ngày ….. đến ngày…….., nhà trường sẽ tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền. Sau khi được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương, Nhà trường sẽ tiến hành vận động.

Trên đây là Kế hoạch vận động đóng góp tự nguyện năm học ........ - ........... của Trường ........ ............ Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển của nhà trường./.

Nơi nhận:

- Phòng GD ……….. (xin phê duyệt)

- UBND xã……(xin phê duyệt)

- BĐDCMHS(t/h)

- Giáo viên (t/h)

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

PHÊ DUYỆT CÁC CẤP QUẢN LÝ

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.587
  • Lượt xem: 10.028
  • Dung lượng: 174,8 KB
Sắp xếp theo