Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Phụ lục 9 :
(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phục
----------------------------------

……, ngày ….. tháng …. năm …..

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi: ………………………………………………..

Tên chủ tàu: ………………………… Điện thoại: ……………………….

Nơi thường trú: …………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………….

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................., ngày cấp ...................,nơi cấp …………

Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số: ………., được cấp ngày……… tháng….. năm ……..;

Hết thời hạn sử dụng vào ngày …….. tháng ..... năm ………

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ ……. để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về
Tài liệu tham khảo khác