Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế Mẫu 06/ĐN-PSĐT ban hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là biểu mẫu được các cơ quan, tổ chức cá nhân lập ra xin được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Đây là mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi: ………………..……………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

1. Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................................................

2. Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ………………….. Điện thoại liên hệ: ………………………..

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………. Cơ quan cấp: ……………………………

4. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): ……………………………………

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp: …………………………………… Nơi cấp: …………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………

2. Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: ……………………………………………………

3. Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ………………………………………………

4. Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………

5. Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………

6. Doanh thu phát sinh: ……………………………………………………………........

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày … tháng … năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Cúc
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.616
  • Lượt xem: 6.215
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 13,2 KB
Sắp xếp theo