Công văn 171/GSQL-GQ2 Thực hiện quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI

Công văn 171/GSQL-GQ2 về thực hiện quyền nhập khẩu của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

Số: 171/GSQL-GQ2
V/v: Thực hiện quyền NK của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV TM ASAHI CHEMICALS VIETNAM
(Địa chỉ: Tầng 17, Gemadept Tower, số 2 Bis 4-6, Lê Thánh Tôn, Q1, TPHCM)

Trả lời công văn số 35/CVASH ngày 20/02/2013 của Công ty TNHH một thành viên thương mại ASAHI CHEMICALS VIETNAM, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ thì quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam.

Việc Công ty mua hàng sản xuất từ doanh nghiệp chế xuất Việt Nam và bán cho doanh nghiệp chế xuất khác không được coi là nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài nên Công ty không được thực hiện quyền nhập khẩu.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH một thành viên thương mại ASAHI CHEMICALS VIETNAM được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Kính

Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo