Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên năm học 2020 - 2021 Kế hoạch giảng dạy của giáo viên Tiểu học, THCS, THPT

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên bao gồm cả mẫu cho giáo viên Tiểu học, THCS, THPT. Đây chính là bảng kế hoạch giảng dạy của giáo viên theo từng tuần, từng tháng nhằm đưa ra mục tiêu phấn đấu trong cả năm học mới 2020 - 2021.

Nội dung trong mẫu kế hoạch còn đưa ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình giảng dạy và những kiến nghị đề xuất đối với Ban giám hiệu nhà trường để công tác giảng dạy đạt chất lượng cao hơn. Mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên Tiểu học

TRƯỜNG ………...................

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o------

………, ngày…..tháng……năm 20...

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học .... – ....

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 20...– 20... của Trường ……

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của Tổ ……………….;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

- Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 20...– 20.. của mình như sau:

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên: ….....…… Giới tính: ……

Sinh ngày:………… Nơi sinh: ……..

Hệ đào tạo:……………………..........

Ngành đào tạo: ……......…..............

Trình độ chuyên môn: ………….......

Trình độ lý luận: ……………............

Ngày vào ngành:………………………

Nhiệm vụ giảng dạy:…………………

Nhiệm vụ kiêm nhiệm:………………

Thành tích năm học 20.... - 20....:…

………………………………………

………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 20.... - 20.... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh …………. về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

­- Phụ trách ………………...

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy lớp…………….

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt.

- Được đào tạo văn bằng …………………..

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh:

- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ………. cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

- Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiều bất cập.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước , tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

a. Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

b) Chỉ tiêu

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

c. Biện pháp thực hiện

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

a. Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

b. Chỉ tiêu

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

c. Biện pháp thực hiện

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

5. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

a. Nhiệm vụ

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

b. Chỉ tiêu:

.......................................................................

........................................................................

.......................................................................

c. Biện pháp thực hiện.

..........................................................................

IV. CÁC CHỈ TIÊU:

1. Danh hiệu cá nhân: Về nhà nước: ………

Về Công đoàn: …………..……………………..

2. Kết quả phân loại GV:………………………

3. Kết quả các lần hội giảng:…………………

4. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án:…………

5. Chất lương môn dạy:

Môn

LỚP

TSHS

GIỎI

KHÁ

T BÌNH

YẾU

SL

TL

SL

TL

SL

TL

SL

TL

                     
                     
                     

Học sinh giỏi cấp huyện:…… em. Học sinh giỏi cấp tỉnh:……em.

Lớp chủ nhiệm: Đư c xếp vị thứ …./12 lớp trong toàntrường.

...........................

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG ...........................
TỔ ....................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
NĂM HỌC .....................

- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ....................... của Trường .......................;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ..................... của .........................;

- Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ................... của mình như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học ........................... là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh .............................. về thực hiện Nghị quyết số .............. ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ....... Ban Chấp hành Trung ương khóa ......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

- Phụ trách công nghệ thông tin nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

- Giảng dạy bộ môn ......... lớp .....

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt

- Được đào tạo văn bằng 2 Đại học.

- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

- Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh :

- Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

- Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

- Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

- Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

- Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

- Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

- Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

- Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số ......... ngày...tháng...năm... Hội nghị lần thứ ......... Ban Chấp hành Trung ương khóa .......... về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

- Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

- Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

- Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

- Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

- Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

- Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú

Tháng ....../........

- Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học bộ môn.

- Chuẩn bị tốt máy tính cho học sinh học Tin học.

- Kiểm tra các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và dạy học.

- Phối hợp Tổ CM, giáo viên Tin học xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

 

Tháng ....../........

- Tham gia lễ khai giảng năm học.

- Tìm hiểu đặc điểm tình hình học sinh các lớp.

- Hoàn thành xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Xây dựng hồ sơ cá nhân.

- Tham mưu và tham gia công tác phổ cập GD

- Xây dựng kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm

- Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Hỗ trợ học sinh tham gia tự luyện IOE.

- Tổng hợp kết quả điều tra, cập nhập dữ liệu phổ cập GD vào máy tính, phần mềm.

- Chuẩn bị tốt các loại biên bản phổ cập.

 

Tháng ....../........

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo học sinh học sinh yếu kém.

- Tham gia các hoạt động tập thể

- Rà soát chương trình, dạy bù.

- Xử lý các sai sót trong dữ liệu phổ cập, hoàn thiện và quản lý tốt các loại hồ sơ phổ cập.

 

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Ôn tập học kỳ I.

- Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.

- Phối hợp Tổ chuyên môn tổ chức thi IOE cấp trường.

- Tham gia coi thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát và cập nhật phần mềm.

 

Tháng ....../........

- Tổng hợp dữ liệu điểm trên phần mềm máy tính.

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.

- Dạy học theo chương trình học kỳ II.

- Vào điểm học bạ và Sổ điểm.

- Phối hợp BGH chuẩn bị tốt công tác sơ kết học kỳ I.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Thăm lớp dự giờ.

- Rà soát và tiếp tục công tác viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

- Phụ đạo học sinh yếu kém.

- Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.

- Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.

- Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

 

Tháng ....../........

- Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

- Phụ đạo HS yếu kém.

- Tham gia coi thi và chấm thi nghề PT.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.

- Hòa thành công tác viết sáng kiến kinh nghiệm

 

 

Tháng ....../........

- Hoàn thành chương trình đúng thời gian.

- Coi thi, hỗ trợ công tác vào điểm thi khảo sát.

- Tổng hợp kết quả thi khảo sát.

- Cập nhật dữ liệu phần mềm xét tốt nghiệp.

- Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.

 

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

- Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

- Cần tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa thường xuyên.

  ........., ngày...tháng...năm...
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THPT

TỔ:……………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

..........., ngày...tháng...năm....

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Năm học ....................

Phần I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ....................................Nhóm chuyên môn:.............

Ngày tháng năm sinh: ..................Năm vào ngành:................

Trình độ đào tạo: ..........................Môn đào tạo:.......................

Thâm niên công tác: Danh hiệu thi đua cao nhất đạt được:

Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 20.... - 20....:

Xếp loại BDTX năm học 20.... - 20....:

Phần II. KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

- Căn cứ Công văn số ........................ ngày...tháng...năm.... của Sở Giáo dục và Đào tạo .....................về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 20.... - 20....;

- Công văn số ......................... ngày...tháng....năm.... của Sở Giáo dục và Đào tạo ................... về việc thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 20.... - 20....;

- Căn cứ Kế hoạch số ...................... ngày...tháng...năm... của Trường THPT ...................... về công tác chuyên môn năm học 20.... - 20....;

- Căn cứ vào năng lực cá nhân và yêu cầu của nhiệm vụ được giao, nhu cầu phát triển của bản thân,

2. Mục tiêu chung:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp, yêu cầu của nhiệm vụ được giao, phát triển bản thân.

3. Nội dung

3.1. Đặc điểm tình hình

3.1.1. Năng lực của cá nhân

a) Thuận lợi

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

b) Khó khăn:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

3.1.2 Công việc được giao:

Giảng dạy: Môn: ............................... Các lớp:....

Môn: ............................... Các lớp:.......................

Kiêm nhiệm:........................................................

3.1.3. Đánh giá về đặc điểm tình hình các mặt công việc:

a) Đánh giá học sinh chủ nhiệm và giảng dạy:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

b) Đánh giá đặc điểm tình hình công tác được phân công phụ trách:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

3.2. Kế hoạch cụ thể của năm học:

3.2.1. Công tác rèn luyện, tự rèn luyện về đạo đức, tư tưởng:

........................................................................

........................................................................

3.2.2. Giáo dục cho học sinh về đạo đức, tư tưởng chính trị:

........................................................................

........................................................................

3.2.3. Công tác giảng dạy ( biện pháp cụ thể, chỉ tiêu):

a) Soạn giáo án và tổ chức hoạt động dạy học trên lớp:

........................................................................

........................................................................

b) Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh:

........................................................................

........................................................................

c) Bồi dưỡng HSG; Phụ đạo học sinh yếu; Ôn, luyện cho học sinh thi THPT Quốc gia:

........................................................................

........................................................................

d) Sử dụng thiết bị dạy học ( Máy chiếu, thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành, ...)

........................................................................

........................................................................

g) Làm đồ dùng dạy học:

........................................................................

........................................................................

3.2.4 Thực hiện quy chế chuyên môn (qua sổ điểm, sổ đầu bài, sổ theo dõi sử dụng TBDH, hồ sơ chuyên môn cá nhân,...)

........................................................................

........................................................................

3.3. Chỉ tiêu phấn đấu:

- Đăng ký danh hiệu thi đua: .....................................

- Đăng ký chất lượng môn giảng dạy:

TT

Lớp Sĩ số Môn Tốt Khá T. bình Yếu Kém Ghi chú
SL % SL % SL % SL % SL %
1                            
2                            
3                            
4                            
5                            
6                            
7                            
8                            
9                            
10                            
11                            
12                            
13                            
14                            
15                            
16                            
17                            

Công tác kiêm nhiệm:..................................................

Công tác bồi dưỡng HSG cấp tỉnh:.........................

..................................................................................

..................................................................................

3.4. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Công tác tự bồi dưỡng, tự học, viết SKKN:................

- Chuyên đề tự bồi dưỡng: ......................................

- Đề tài SKKN: ...........................................................

- Đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường: .......................

- Đăng kí học tập nâng cao trình độ:...........................

a) Nội dung 1 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học

Nội dung

Hình thức học

Mục tiêu đạt được

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 20.... - 20....

Tập trung,

tự học

- Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Giáo dục Trung học năm học 20.... - 20.....

- Xây dựng được kế hoạch cá nhân dựa trên hướng dẫn thực hiện NVNH của BGD, HD thực hiện KH của trường, của tổ.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.

Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 20.... - 20....

 

Tập trung,

tự học

- Nắm được nhiệm vụ của công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trường học.

- Đóng góp, xây dựng Kế hoạch Kiểm tra nội bộ của trường.

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đã xây dựng

Kế hoạch chuyên môn năm học 20.... - 20.... của trường THPT ......................

Tập trung,

tự học

- Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của trường, của tổ, nhóm chuyên môn, của từng cá nhân.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của trường.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):........................................

...........................................................................................

................................................................................................

b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học

Nội dung thứ 1: 3 tiết/năm

Nội dung thứ 2 ->5: Tổng 25 tiết/năm

Nội dung thứ 5: 2 tiết/năm.

Nội dung

Hình thức học

Mục tiêu đạt được

Phát triển Chương trình nhà trường phổ thông

Tự học

- Nắm vững nội dung chương trình.

- Cùng với tổ, nhóm CM xây dựng chương trình PTNT.

- Thực hiện chương trình đã xây dựng.

Đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực

Tập trung,

tự học

- Cùng với tổ, nhóm chuyên môn xây dựng KH CM của tổ trong dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực.

- Xây dựng được KH CM cá nhân theo tinh thần trên.

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn theo các chuyên đề NCBH, dạy học theo chủ đề môn học.

Tập trung,

tự học

- Cùng với tổ, nhóm chuyên môn xây dựng được kế hoạch nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Tích cực thực hiện kế hoạch đề ra.

Nâng cao năng lực cho giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai đề án 20....

Tự học

- GV NN thi đạt chuẩn C1.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối”

Tự học

- Trao đổi, sinh hoạt chuyên môn với đồng nghiệp qua trang mạng.

- Giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh qua trang mạng.

Giáo dục các vấn đề liên quan đến an ninh biển đảo

Tập trung,

tự học

- Cập nhật các thông tin liên quan đến vấn đề an ninh biển đảo.

- Vận dụng trong dạy học các bộ môn có liên quan.

- Vận dụng trong tổ chức sinh hoạt tập thể, HĐ NGLL.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):...........................................

.............................................................................................

...............................................................................................

c) Nội dung 3 (60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên

Thuộc khối kiến thức tự chọn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/ năm học).

4 môđun trong số các mô đun đã được chọn để tự học, tự bồi dưỡng là:

Mô đun chọn

Hình thức học

(Tập trung/Tự học)

Mục tiêu đạt được

............

   

............

   

............

   

............

   

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):............................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

II/ KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG:

Tháng Nội dung Thời gian Điều chỉnh
09/20....      
10/20....      
11/20....      
12/20....      
01/20....      
02/20....      
03/20....      
04/20....      
05/20....      
06/20....      

 

   

........, ngày...tháng...năm...

Tổ trưởng

(Nhóm trưởng) chuyên môn

Người lập kế hoạch

Duyệt của Ban Giám hiệu

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 18.610
  • Lượt xem: 141.408
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 58,7 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo