Bảng cân đối kế toán Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
 • 43 Đánh giá

Bảng cân đối kế toán - Mẫu B01-DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị hiện có và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy mời các bạn theo dõi mẫu bảng cân đối kế toán mới nhất, kèm hướng dẫn chi tiết từng chỉ tiêu trong bài viết dưới đây":

Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị báo cáo:......................

Địa chỉ:..................................

Mẫu số B 01 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày ... tháng ... năm ...(1)
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm
(3)

Số đầu năm
(3)

1

2

3

4

5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110
1. Tiền111
2. Các khoản tương đương tiền112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn120
1. Chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122(…)(…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn130
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn135
6. Phải thu ngắn hạn khác136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý139
IV. Hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)149(…)(…)
V. Tài sản ngắn hạn khác150
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ154
5. Tài sản ngắn hạn khác155
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200
I. Các khoản phải thu dài hạn210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng211
2. Trả trước cho người bán dài hạn212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc213
4. Phải thu nội bộ dài hạn214
5. Phải thu về cho vay dài hạn215
6. Phải thu dài hạn khác216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)219(...)(...)
II. Tài sản cố định220
1. Tài sản cố định hữu hình221
- Nguyên giá222
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)223(…)(…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính224
- Nguyên giá225
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)226(…)(…)
3. Tài sản cố định vô hình227
- Nguyên giá228
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229(…)(…)
III. Bất động sản đầu tư230
- Nguyên giá231
- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)232
(…)(…)
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
240
241
242
V. Đầu tư tài chính dài hạn250
1. Đầu tư vào công ty con251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)
253
254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn255(…)(…)
VI. Tài sản dài hạn khác260
1. Chi phí trả trước dài hạn261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn263
4. Tài sản dài hạn khác268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270
C - NỢ PHẢI TRẢ 300
I. Nợ ngắn hạn310
1. Phải trả người bán ngắn hạn311
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước313
4. Phải trả người lao động314
5. Chi phí phải trả ngắn hạn315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn318
9. Phải trả ngắn hạn khác319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322
13. Quỹ bình ổn giá323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ324
II. Nợ dài hạn330
1. Phải trả người bán dài hạn331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn332
3. Chi phí phải trả dài hạn333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh334
5. Phải trả nội bộ dài hạn335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn336
7. Phải trả dài hạn khác337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn338
9. Trái phiếu chuyển đổi339
10. Cổ phiếu ưu đãi340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả341
12. Dự phòng phải trả dài hạn342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ343
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU400
I. Vốn chủ sở hữu410
1. Vốn góp của chủ sở hữu
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
411
411a
411b
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu413
4. Vốn khác của chủ sở hữu414
5. Cổ phiếu quỹ (*)415(...)(...)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái417
8. Quỹ đầu tư phát triển418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
- LNST chưa phân phối kỳ này
421
421a
421b
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430
1. Nguồn kinh phí431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)440

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính – Bảng cân đối kế toán

Mục đích của Bảng cân đối kế toán

Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “trình bày báo cáo tài chính” từ đoạn 15 đến đoạn 32, khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thu các nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại ngắn hạn.
 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ trên 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào loại dài hạn.

Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:

 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại ngắn hạn;
 • Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường, được xếp vào loại dài hạn.

Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán

 • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
 • Căn cứ váo sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
 • Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước.
Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 58.749
 • Lượt xem: 66.028
 • Dung lượng: 178,9 KB