Lịch sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Soạn Lịch sử 8 trang 92

Soạn Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1939. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương II trang 92.

Việc giải bài tập Lịch sử 8 Bài 17 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Lý thuyết Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

I. Châu Âu trong những năm 1918 - 1929

1. Châu Âu trong những năm 1918

a. Những nét chung

- Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng cúa Cách mạng tháng Mười Nga, châu Âu có nhiều biến đổi:

  • Xuất hiện 1 số quốc gia mới từ sự tan vỡ của đế quốc Áo- Hung và bại trận của Đức
  • 1918- 1923: kinh tế suy sụp, nền thống trị của giai cấp tư sàn không ổn định do cao trào cách mạng bùng nổ.

- 1924 -1929: chính quyền tư sản các nước dập tắt phong trào cách mạng, ổn định nền thống trị, phát triển nhanh về kinh tế.

2. Cao trào cách mạng 1918- 1923. Quốc tế Cộng sản thành lập.

a. Cao trào cách mạng 1918- 1923

* Nguyên nhân

- Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga.

* Cách mạng 11- 1918 ở Đức

- 1918 nước Đức bị khủng hoảng do bại trận.

- 9- 11- 1918 tổng bãi công nổ ra ớ Béc lin dẫn đến khởi nghĩa vũ trang. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập. Nhưng cuoojsu cùng thành quả rơi vào tay giai cấp tư sản. Cách mạng tháng 11 – 1918 chỉ lật đổ chế độ quan chủ, thành lập nền cộng hòa tư sản.

- Ngoài cao trào cách mạng ở Đức, phong trào cách mạng cũng dâng lên mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác => Nhiều đảng cộng sản được thành lập như Đảng Cộng sản Hung-ra-ri (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Anh (1920),...

b. Quốc tế Cộng sản

* Hoàn cảnh

- Cao trào cách mạng lên coa ở nhiều nước châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung, sự ra đời của các đảng cộng sản ở các nước đòi hỏi phải có một tooer chức quốc tế để ãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

-Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2/3/1919. Quốc tế cộng sản được thành lập tại Mát-xco-va.

* Hoạt động (1919- 1943)

- Tiến hành 7 lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ.

- Tại đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, Bác Hồ tìm thấy ở đó con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, theo hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Tại đại hội lần thứ VII (7- 1935), Quốc tế cộng sản xác định chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung của nhân dân thế giới, chủ tương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước để chống lại phát xít và nguy cơ chiến tranh.

- 1943 tự giải tán do sự thay đổi của tình hình thế giới

*Công lao: thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

II. Châu Âu trong những năm 1929- 1939.

1. Cuộc khủng hỏang kinh tế thế giới 1929- 1933 và những hậu quả của nó.

* Nguyên nhân:

- Khủng hỏang kinh tế thứa do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận năm 1924- 1929.

- Cùng với đó là chủ nghĩa tư bản phát triển quá mức.

* Hậu quả: tàn phá nặng nề kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhân dân đói khổ, hàng chục triệu người thất nghiệp.

- Nhiều nông dân mất đất do hậu quả nặng nề của cuộc Đại khủng hoảng đã phải chật vật đi làm thuê để kiểm sống

- Nhiều nông dân mất đất do hậu quả nặng nề của cuộc Đại khủng hoảng đã phải chật vật đi làm thuê để kiểm sống

* Tác động đối với nước Đức

Khủng hoảng tán phá nghiệm trọng trong nước. Giai cấp tư sản đưa Hít-le lên nắm chính quyền. Ngày 30/1/1933, Hít-le lên làm thủ tướng và sau đó biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.

2. Phong trào mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh ( 1929 – 1933)

Trước nguy cơ phát xít và chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản, phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít lan rộng ở nhiều nước tư bản châu Âu:

- Ở Pháp: Đảng cộng sản Pháp kịp thời cổ động công nhân xuống đường đánh bại âm mưu lật đổ chính quyền thế lập chế độ phát xít. Tháng 6/ 1935, mặt trận nhân dân chống phát xít được thành lập bao đồm Đảng Cộng sản, Đảng Xã hôi và nhiều đảng phái, đoàn thể chính trị.

- 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử và lên cầm quyền. Chính ơhur mặt trận nhân dân Pháp thi hành một số chính sách tiến bộ trong những năm 1936 – 1939.

- Ở Tây Ban Nha: tháng 2 năm 1936, mặt trận nhân dân cũng giành được thắng lợi trong tổng tuyển cử và chính phủ mặt trận nhân dân được thành lập.

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 17 trang 92

Bài 1 (trang 92 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

Gợi ý đáp án

- Trong những năm 1918-1923, các nước châu Âu, kể cả nước thắng trận và thất bại đều bị suy sụp về kinh tế.

- Do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga 1917, một cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở các nước tư bản trong những năm 1918-1923 (điển hình là ở Đức).

- Kết quả: Đảng Cộng sản lần lượt ra đời ở các nước tư bản châu Âu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế đẻ lãnh đạo cách mạng – Quốc tế củng cố nền thống trị ⇒ Kinh tế các nước tư bản phát triển nhanh chóng.

Bài 2 (trang 92 SGK Lịch sử 8)

Quốc tế cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919 -1943?

Gợi ý đáp án

- Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới.

- Trước nguy cơ phát triển của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã kêu gọi nhân dân các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.

=> Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

Bài 3 (trang 92 SGK Lịch sử 8)

Trình bày những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu ?

Gợi ý đáp án

- Kinh tế: tàn phá tất cả các ngành kinh tế, kéo lùi sức sản xuất...

- Xã hội: nạn thất nghiệp tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.

- Chính trị: chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở nhiều nước (Đức, Ý, Nhật Bản).

- Quan hệ quốc tế: xuất hiện hai khối đế quốc đối lập nhau, nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Bài 4 (trang 92 SGK Lịch sử 8)

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

Gợi ý đáp án

- Ở Đức: giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hít-le lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ sức đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.

- Ở Pháp: Đảng Cộng sản Pháp kịp thời huy động các đảng phái, đoàn thể trong một mặt trận chung – mặt trận nhân dân Pháp. Cương lĩnh của mặt trận phù hợp với quyền lợi của đông đảo quần chúng nhân dân.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Lê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 14
  • Lượt xem: 2.286
  • Dung lượng: 140,7 KB
Tìm thêm: Lịch sử 8
Sắp xếp theo