Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà Đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 01 ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung trong mẫu đơn đề nghị cần trình bày đầy đủ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc, thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng. Mọi thông tin khai báo cần chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn và cách viết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

Tháng....năm 2022

1. Họ và tên: ..................................................................2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Ngày, tháng, năm sinh:.../…./…… 4. Số sổ bảo hiểm xã hội (nếu có):.........

5. Số CCCD/CMND: .......................Ngày cấp..../..../ Nơi cấp..........................

6. Nơi đăng ký thường trú:...............................................................................

………………………………………………………………………………………...

7. Thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc:

- Tên doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh:..................................................

- Địa chỉ làm việc:................................................................................................

- Loại hợp đồng lao động: □ Không xác định thời hạn □ Xác định thời hạn

- Thời điểm giao kết hợp đồng lao động:................ Ngày ..../ .../.......................

- Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng lao động: Ngày...... / .../....................

8. Thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng năm 2022:.............................................

- Tên chủ cơ sở cho thuê, trọ:........... số CCCD/CMND:...................................

- Địa chỉ1:..........................................................................................................

- Thời gian ở thuê, ở trọ: Bắt đầu từ ngày..../..../.... đến ngày ..../..../....

9. Trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022, Tôi chưa nhận tiền hỗ trợ của tháng …. và chưa nhận quá 3 tháng. Căn cứ các quy định tại Quyết định số..../2022/QĐ-TTg, Tôi đề nghị được hỗ trợ tiền thuê nhà của tháng.... năm 2022 theo chính sách hỗ trợ cho đối tượng2:

□ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp3

□ Người lao động quay trở lại thị trường lao động4

Nếu được hỗ trợ, Tôi đề nghị được nhận tiền qua hình thức5 sau:

□ Tài khoản (Tên tài khoản: ..........., số tài khoản: ...................tại Ngân hàng )

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

...., ngày .... tháng.... năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CHỦ CƠ SỞ
CHO THUÊ, CHO TRỌ
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

( , ghi rõ họ tên)

Cách viết mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

1 Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

2 Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.

3 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

4 Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

5 Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

Chia sẻ bởi: 👨 Minh Ánh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 9.260
  • Lượt xem: 23.834
  • Dung lượng: 27 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo