Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024 5 Mẫu báo cáo chi bộ 6 tháng đầu năm

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu nămbiểu mẫu được dùng để trình bày các kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong thời gian định kỳ là 6 tháng đầu năm. Thông qua mẫu báo cáo này các cơ quan, tổ chức có thể đánh giá tình hình thực tế của việc quản lý, lãnh đạo định và đề xuất những biện pháp, chủ trương quản lý mới.

Nội dung trong mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Chi bộ cần trình bày các vấn đề cơ bản như: số liệu báo cáo, ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, cách khắc phục, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Vậy dưới đây là TOP 5 mẫu báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2024 - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ...............
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

....., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO
Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm .........

Chi Bộ trường .............là Chi bộ quản lí và chỉ đạo hoạt động giáo dục. Đơn vị có ....... cán bộ giáo viên, nhân viên, Chi bộ có ..... đảng viên (.... đảng viên chính thức ). Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường trong 6 tháng đầu năm ..........., nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học cũng như các chủ trương giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong trường học và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết đại hội ..... của Đảng và lập thành tích chào mừng sự thành công của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 20.... – 20...., Chi bộ đánh giá kết quả các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 20....và định hướng những công tác lớn 6 tháng cuối năm 20.... như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM.

1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:

- Là công tác quan trọng hàng đầu, Chi bộ chú trọng bồi dưỡng rèn luyện công tác tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ giáo viên nhân viên trong trường học thông qua việc phổ biến học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời đầy đủ và thường xuyên, trong đó đặc biệt chú trọng những nội dung trọng tâm:

+ Tuyên truyền kỉ niệm ..... năm ngày thành lập Đảng ........... – ...........

+ Tuyên truyền quá trình chuẩn bị và sự thành công của đại hội Đảng CS Việt Nam lần thứ XII

+ Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của kì bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 20... – 20....

+ Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Tạo điều kiện cho đảng viên trong chi bộ tham gia học tập nghị quyết của Đảng đầy đủ đúng quy định.

- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để Đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và giáo dục, uốn nắn đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động ( nói, viết, làm, thái độ...) trái với quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan đơn vị.

- Kết quả 6 tháng đầu năm........... đã đạt được:

+ 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị tốt.

+ Không có đảng viên vi phạm 19 điều cấm Đảng viên không được làm.

+ Mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đường lối quan điểm chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của ngành và đơn vị.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

Hoạt động chuyên môn dạy và học là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, quan trọng của Chi bộ. Do đó Chi bộ đã bám sát chỉ thị và Nghị quyết của Đảng về Giáo dục và đào tạo nhất là các văn bản chỉ thị về nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành để xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong 6 tháng đầu năm 20...( năm học 20... - 20...) Chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của năm học, các tổ chức đoàn thể trong trường được kiện toàn củng cố để phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Nhà trường đã ổn định nề nếp dạy và học ngay từ đầu đến cuối năm học và đạt được một số kết quả như sau:

a. Phát triển giáo dục:

- Tuyển sinh lớp 1: ..../... HS – tỉ lệ: 100%

- Duy trì sĩ số học sinh: Không có học sinh bỏ học

b. Chất lượng hoạt động giáo dục cuối năm học ...........

- Học sinh Đạt năng lực và phẩm chất là ..../.... học sinh = 100%.

- Học sinh Hoàn thành nội dung học tập các môn học là ..../..... học sinh = 100%.

* Có..... học sinh từ khối 3 đến khối 5 đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.

* Có ..../.... = 61 % học sinh cuối năm học được khen thưởng ở các mặt giáo dục.

c. Kết quả thi đua các nhân và tập thể của đơn vị:

Các phong trào thi đua được phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, gắn với chủ đề năm học và các cuộc vận động lớn của Đảng và ngành.

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: ........... GV; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện ........... GV; Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 01.

- 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có 27/29 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT – đạt tỉ lệ: ........... % và có........... cán bộ, giáo viên đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ.

- Tập thể nhà trường: Đề nghị UBND Tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua.

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc; Liên đoàn lao động tặng Tỉnh cờ thi đua

- Liên đội: Mạnh cấp huyện

-- Tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận đông “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” có hiệu quả.

- 100% CB-GV-NV gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và tham gia đầy đủ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân đạo.

- Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế hoạt động của đơn vị, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGVNV, tích cực phòng chống lãng phí, quan liêu tham nhũng và các tiêu cực khác không để xảy ra trong trường học, giữ vững an ninh trật tự xã hội, không có trường hợp vi phạm TNXH, vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, quan tâm bảo vệ tài sản trường lớp, bảo vệ an toàn học sinh nhất là về dịp nghỉ hè.

3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh:

Chi bộ luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong đơn vị vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường là “ Thi đua dạy tốt, học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên cũng như CB, GV, NV trong trường

Không ngừng chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội nhằm tham gia xây dựng bảo vệ giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia ý kiến với Chi bộ và nhà trường trong việc thảo luận xây dựng các Nghị quyết, nội quy, quy chế nội bộ và các quyết định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên, xây dựng củng cố khối đoàn kết, đồng tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Chi bộ luôn tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chức tốt hoạt động của BCH chi đoàn, công đoàn. Các BCH vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, thực hiện chế độ chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình văn hoá. Thực hiện các cuộc vận động : “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, phòng chống tệ nạn xã hội.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi cấp trường, chuẩn bị tốt các điều kiện cho giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên môn và hoạt động công đoàn. Thăm hỏi kịp thời đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất, thực hiện tốt công tác giám sát, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Ban nữ công đã xây dựng kế hoạch và tham gia tốt cuộc thi “Tiếng hát giáo viên” do Công đoàn ngành giáo dục tổ chức.

Đoàn thanh niên và ban phụ trách Đội phối hợp tổ chức giao lưu cấp chuyên hiệu An toàn giao thông cho học sinh lớp 5 nhân kỉ niệm thành lập Đoàn 26/3, tổ chức các hoạt động do Đoàn xã tổ chức, nhận chăm sóc chùa Trinh Sơn

Ban phụ trách đã tổ chức tốt hoạt động thi đua Liên đội, tích cực tham gia các hoạt động đội như nuôi heo đất gây quỹ và tham gia phong trào “ Chiếc xe đạp một nghìn đồng” với tổng số tiền là 3,6 triệu đồng. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trong đó nổi bật là tham gia cuộc thi: Vẽ tranh ATGT, tranh Ý tưởng trẻ thơ...

4. Công tác xây dựng đảng:

Để tăng cường vai trò lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của Đảng với phương châm : “ Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi tổ chức đoàn thể trong trường học” trên phương diện chủ trương, đường lối và Nghị quyết chỉ đạo của tổ chức Đảng các cấp trên cơ sở coi trọng công tác rèn luyện bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên và quần chúng giáo viên nhằm nâng cao đạo đức cách mạng thực hiện tốt và đầy đủ các cuộc vận động lớn trong trường học đặc biệt là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học và sáng tạo”.

Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm kỳ ........... – ........... Chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch chỉ đạo hàng năm, hàng tháng một cách cụ thể.

a. Công tác sinh hoạt Đảng:

Xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, nề nếp sinh hoạt đảm bảo, phát huy cao tính Đảng, nội dung sinh hoạt có chất lượng. Các kỳ sinh hoạt Đảng bộ, học tập Nghị quyết số đảng viên đều tham gia với tỉ lệ cao. Có ý thức tham gia xây dựng sôi nổi, dân chủ, thể hiện ý thức trách nhiệm cao.

Nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên trong công tác trong lối sống và thực hiện phê và tự phê bình, thường xuyên phát huy vai trò tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như sinh hoạt tại cộng đồng khu dân cư nơi cư trú...

b. Thu, nộp Đảng phí:

Đảng viên nộp đảng phí đúng quy định, Chi bộ trích nộp Đảng ủy kịp thời.

c. Công tác bồi dưỡng phát triển Đảng:

Tiếp tục giúp đỡ 1 quần chúng đã học lớp tìm hiểu về Đảng và đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp.

5. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

- Điều kiện về cơ sở vật chất : các phòng học và phòng chức năng đã xuống cao chưa được sửa chữa kịp thời.Bàn ghế 2 chỗ ngồi còn thiếu nhiều chưa đáp ứng được việc thực hiện yêu cầu của cấp học.

- Tư tưởng 1 bộ phận nhỏ giáo viên còn chưa chuyên tâm với công tác, thực hiên nhiệm vụ còn mang tính chất lấy lệ, đối phó.

b. Nguyên nhân:

- Điều kiện kinh tế còn thấp, nhận thức của một bộ phận gia đình học sinh chưa cao, địa bàn xa cũng gây nhiều khó khăn trong công tác đầu tư mũi nhọn và nâng cao chất lượng của học sinh.

- Cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học.

- Sự kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế đôi khi còn chưa kịp thời, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường có lúc còn né tránh, ngại va chạm.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 20.....

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết Chỉ thị của các cấp . Chú trọng công tác rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng chính trị phẩm chất cách mạng quan điểm nhận thức và lối sống trong sáng lành mạnh cho cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường.

2. Thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể, lấy kết quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên cuối năm.

3. Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học........... - ...........chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

a. Chính quyền:

- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1 (đầu tháng...........) đảm bảo 100%

- Tổ chức ngày tựu trường và lễ khai giảng. Chuẩn mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ dạy học.

- Phân công chuyên môn, bố trí nhân sự vào đầu năm học.

- Tổ chức thành công Hội nghị CBCC vào khoảng tháng ...........

- Hoàn thành tốt chương trình học kỳ I của năm học ........... – ........... theo đúng kế hoạch.

b. Các đoàn thể:

Công đoàn: Tiếp tục phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đơn vị, thực hiện tốt vai trò bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên.

Đoàn thanh niên: Duy trì nề nếp sinh hoạt, cùng với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và cả hoạt động chuyên môn, kiểm tra và có kế hoạch cụ thể đối với công tác xây dựng Liên đội vững mạnh.

4. Chú trọng công tác tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên trong trường học phấn đấu đến cuối năm ........... kết nạp mới 01 đảng viên. Tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm ...........

Những giải pháp thực hiện:

1. Đảng viên phải thật sự gương mẫu trong sinh hoạt công tác thật sự là hạt nhân trong công tác dạy và học cũng như các hoạt động phong trào tại đơn vị.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa BCH CĐCS và BGH nhà trường trong việc tổ chức các phong trào thi đua và giải quyết các mối quan hệ phát sinh giữa Ban giám hiệu và GV,NV trong trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất về đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc tốt nhất ( trong điều kiện có thể của đơn vị) cho GV phát huy hết khả năng phục vụ hết mình vì sự phát triển chung của nhà trường

3. BGH phân công nhiệm vụ đầu năm học đảm bảo công bằng, đúng chuyên môn và khả năng của CB, GV, NV trên cơ sở góp ý của BCH Công đoàn nhằm tạo sự công bằng trong công việc, phát huy tốt khả năng, sở trường của từng CB, GV, NV.

3. Tăng cường mua sắm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất cần thiết, kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí khen thưởng cho giáo viên và học sinh.

4. Chính quyền nhà trường triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế ứng xử trong toàn đơn vị, quy chế chuyên môn…xử lí các trường hợp vi phạm quy chế của ngành của đơn vị đúng quy định đảm bảo sự công bằng trong công việc nhằm tạo nề nếp kỉ cương của nhà trường ngày càng tốt hơn.

5. Công tác tổng kết thi đua phải được thực hiện kịp thời, khen thưởng những nhân tố tích cực, kiểm điểm những tồn tại, hạn chế.

6. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trên cơ sở góp ý chân thành đúng mực, tránh tình trạng chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, trong đó đảng viên phải là người đi đầu.

7. Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong các hoạt động của nhà trường.

Trên đây là đánh giá công tác xây dựng đảng của Chi bộ trường tiểu học Thanh Hải 6 tháng đầu năm ........... và những định hướng công tác lớn của Chi bộ 6 tháng cuối năm ...........

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:

- Đảng ủy Thanh Hải (để b/c);

- BGH (để t/hiện);

- Chi bộ (để t/hiện);

- Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2024 - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ .........
CHI BỘ ............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ Ủy ban năm....... và .............. của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (Đảng ủy Ủy ban) báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng bộ như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban, Đảng uỷ và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã lãnh đạo, động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thể hiện trên một số lĩnh vực công tác chủ yếu sau đây:

I- KHÁI QUÁT BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Ủy ban có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Ủy ban.

Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đề xuất nhiều giải pháp quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều hành kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm); nội dung và chất lượng tham mưu ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, đảng viên luôn vững vàng lập trường, tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong công tác, góp phần thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, cơ quan.

II– CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối), Đảng ủy Ủy ban triển khai xây dựng Chương trình hành động và chỉ đạo các chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng ủy khối các cơ quan TW và Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kết hợp với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ ..........., đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban và đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

– Tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các kỳ họp hàng tháng: Ủy ban đã xây dựng các báo cáo dự báo về kinh tế vĩ mô hàng tháng, quý; Tham gia các cuộc họp và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia; đồng thời, tham gia các ý kiến với các bộ, ngành về điều hành các chính sách tài chính, tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô.

– Xây dựng báo cáo và chuẩn bị các nội dung tham gia họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ Quốc gia định kỳ hàng quý.

– Tham mưu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát chung thị trường tài chính: Ủy ban xây dựng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo giám sát tập đoàn tài chính quý/6 tháng/năm và các báo cáo chuyên đề đột xuất để phân tích, đánh giá, dự báo và đề xuất các giải pháp khắc phục rủi ro có thể xảy ra đối với thị trường tài chính.

– Tham mưu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về cơ sở pháp lý và đề xuất giám sát các tập đoàn tài chính.

– Ủy ban tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế (WB, IMF, ADB, IRISH AID, LUX-DEV…), Đại sứ quán các nước tại Việt Nam và các cơ quan trong hệ thống mạng lưới an toàn tài chính của các quốc gia; tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn về lĩnh vực kinh tế và giám sát thị trường tài chính. Qua đó, Ủy ban đã tổng hợp được nhiều thông tin từ các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế về kinh tế và tài chính để tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các chính sách kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục triển khai dự án hệ thống thông tin thị trường tài chính, xây dựng hệ thống thông tin số liệu cho Ủy ban (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), hoàn thiện cơ sở số liệu theo chỉ tiêu quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhằm củng cố kho dữ liệu của Ủy ban, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá và dự báo tình hình thị trường tài chính và tác động qua lại giữa thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

– Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của Ủy ban đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt, cũng như chuẩn bị nhân lực để xây dựng phát triển Ủy ban lâu dài, đáp ứng yêu cầu giám sát hệ thống tài chính Việt Nam. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu giám sát về lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm.

– Tiếp tục triển khai, hoàn thiện dự án cải tạo trụ sở làm việc tại 109 Quán Thánh, Ba Đình, TP Hà Nội, tạo cơ sở vật chất tốt nhất cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác.

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị, tư tưởng

1.1. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 21/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Kế hoạch số 173-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 11/12/2017) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Chương trình số 14-Ctr/ĐUUBGSTCQG ngày 30/01/2018).

Đảng ủy Ủy ban tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm: (i) Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; (iii) Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và (iv) Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, một số kết quả cụ thể như sau:

– Tổ chức quán triệt đến từng chi bộ, thống nhất nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ủy ban về chủ trương của Đảng trong tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của người lao động. Sắp xếp lại lao động gắn với tinh giảm lao động quản lý, phục vụ, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức.

– Từ nay đến năm 2024, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng của Đảng ủy Ủy ban ban hành ngày 29/3/2016.

– Đảng ủy phối hợp với Ban lãnh đạo Ủy ban lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/ban chuyên môn làm việc với các bộ, ngành chức năng sửa đổi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban theo hướng tinh gọn, phát huy nguồn nhân lực hiện có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; Đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động có kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống nhất là đối với thế hệ trẻ trong Ủy ban.

– Nâng cao chất lượng công tác quản lý sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

1.2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng (Kế hoạch số 15-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 09/2/2017).

Tiếp đó, thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 06/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, căn cứ Chương trình hành động số 08-Ctr/ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng (Chương trình số 14-CTr/ĐUUBGSTCQG ngày 09 tháng 02 năm 2017) để triển khai trong toàn đảng bộ, đồng thời, hướng dẫn các chi bộ triển khai sinh hoạt chuyên đề Nghị quyết số 05-NĐ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Một số kết quả đạt được như sau:

– Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, vận dụng đầy đủ, phù hợp, linh hoạt vào nhiệm vụ từng cá nhân, đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt tạo nên bước chuyển biến lớn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Đảng ủy Ủy ban đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thông qua sinh hoạt chi bộ, nói chuyện chuyên đề, đi thực tế tại các khu di tích lịch sử hoặc qua các buổi giao ban, họp triển khai nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phối hợp và phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan đơn vị. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được tăng cường, tinh thần đoàn kết trong nội bộ được duy trì và giữ vững.

– Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã yêu cầu các chi bộ thường xuyên báo cáo tình hình biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đảm bảo ngăn chặn kịp thời các vấn đề phát sinh.

1.3. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng cam kết của các nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan TW (Đảng ủy Khối) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWvà Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW nêu trên, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79-KH/ĐUK ngày 16/01/2018 của Đảng ủy Khối về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kế hoạch số 28-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 22/02/2018).

Một số kết quả đạt được:

– Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Ủy ban đã gương mẫu, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, nêu gương; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết đoán, khoa học, sáng tạo, biết trọng dụng cán bộ có năng lực; dám làm, dám chịu trách nhiệm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, quan liêu, qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng thi hành công vụ

– 100% đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2021, là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

1.4. Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống; tuyên truyền về 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2018) và việc triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống.

Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018); Kế hoạch số 86-KH/ĐUK ngày 29/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) về thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946 – 11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948 – 07/11/2018) và Công văn số 363-CV/BTG ngày 23/4/2018của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Ủy ban đã xây dựng Kế hoạch thi đua chào mừng kỷ niệm 70 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1946-11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 – 07/11/2018) (Kế hoạch số 100-KH/ĐUUBGSTCQG ngày 06/6/2018); đồng thời, quán triệt, chỉ đạo triển khai tới toàn cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ.

Một số kết quả đạt được như sau:

– Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; 5 nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

– Việc phát động, triển khai thi đua gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử xây dựng và phát triển của đảng bộ Khối; phát huy tuyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

1.5. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được quan tâm đúng mức. Đảng ủy Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối trong việc cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác phát triển đảng.

– Kết quả đào tạo, bồi dưỡng: trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Ủy ban đã cử đào tạo lý luận chính trị cho 10 đảng viên mới, cao cấp lý luận chính trị cho 02 cán bộ, đảng viên.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Đánh giá kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tổ chức và bộ máy

– Đảng ủy phối hợp với Ban Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án tinh giản biên chế của Ủy ban giai đoạn .........

– Tăng cường, chú trọng việc hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cơ quan nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

2.2. Đánh giá công tác phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ ......... và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ ...... theo phân cấp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 thuộc thẩm quyền.

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ....... và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ........ theo đúng quy định về thẩm quyền, cụ thể:

(i) Phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ......., danh sách gồm 10 đồng chí (Quyết định số 59-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018);

(ii) Phê duyệt danh sách quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban nhiệm kỳ ............, danh sách gồm 13 đồng chí (Quyết định số 60-QĐ/ĐUUBGSTCQG ngày 30/3/2018).

(Đảng ủy Ủy ban đã báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Báo cáo số 64-BC/UBGSTCQG ngày 09/4/2018)

– Đảng ủy Ủy ban tiến hành các bước theo quy định về quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ ........ và bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ........ đối với chức danh Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đã được phê duyệt (Quyết định số 1338-QĐ/ĐUK và 1339-QĐ/ĐUK ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối về việc thực hiện đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, kết quả cụ thể như sau:

+ Xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2021: 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”, 01 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, 02 chi bộ được xếp loại tổ chức đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ Xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021:

– 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

– 52 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

– 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”;

– 01 đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Công tác khen thưởng: Đảng ủy Ủy ban tặng Giấy khen cho 09 đảng viên đạt Đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 01 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm......;

2.3. Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

– Công tác tổ chức cán bộ: Đảng bộ Ủy ban phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Ủy ban nắm vững tình hình cán bộ thuộc phạm vi mình quản lý; có ý kiến nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động và bổ nhiệm cán bộ; nhận xét, đánh giá và có ý kiến với Đảng ủy cấp trên về những cán bộ thuộc quyền quản lý của Đảng ủy cấp trên.

– Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên: Đảng ủy Ủy ban đã chỉ đạo cấp ủy các chi ủy chi bộ phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên Ủy ban để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Ủy ban đã kết nạp được 06 đảng viên mới; xét, đề nghị Đảng ủy Khối công nhận 01 đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi Đảng bộ Ủy ban: 04 đồng chí; phát thẻ Đảng viên cho Đảng viên mới được công nhận chính thức (03 đồng chí); cử quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng: 01 quần chúng.

– Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Ủy ban xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ thực hiện, trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyên môn, nhiệm vụ được giao và công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các chi bộ đưa việc giao nhiệm vụ cho từng đảng viên vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

– Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày ngày 23/6/2016 của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Ủy ban đã phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai xem xét vấn đề lịch sử chính trị của đối tượng kết nạp Đảng tại Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ về công tác đảng viên theo quy định.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hiện ..............của Đảng ủy Khối về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối.

– Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hiện Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban xây dựng và thực hiện Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 202. 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban đã tiến hành giám sát 01 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã yêu cầu Chi bộ phát huy ưu điểm đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định, để chi bộ thực sự trở thành tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, đảng viên nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.

– Đảng ủy Ủy ban, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Ủy ban thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát.

– Đảng ủy Ủy ban tiếp nhận và giải quyết, phối hợp với Đảng ủy cấp trên giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến 01 đảng viên bị xử lý kỷ luật, phối hợp với Ủy ban kiểm tra Trung ương xử lý kỷ luật đảng viên theo thầm quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

– Đảng ủy Ủy ban quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; về xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; Kết luận, quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, một số kết quả như sau:

(i) Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo Ủy ban trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, của lãnh đạo Ủy ban và đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận.

(ii) Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã lồng ghép kiểm tra, giám sát công tác dân vận vào chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hằng năm để tổ chức thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của đảng viên là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện mô hình dân vận, việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

– Chỉ đạo tổ chức, tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đảng ủy đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo để báo cáo Đảng ủy Khối theo quy định.

– Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong triển khai, tổ chức hoạt động trên nhiều phương diện công tác, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ủy ban; quán triệt Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn ........”, phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác thanh niên, tham gia Ban chấp hành Đoàn thanh niên để chỉ đạo các hoạt động đoàn; quan tâm lực lượng thanh niên, nhất là công tác phát triển đảng và công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa trong thanh niên.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ Ủy ban đã đạt được kết quả như sau: Ủy ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, qua việc tăng tần suất các báo cáo định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo giám sát thị trường tài chính, báo cáo tham mưu điều hành, dự báo kinh tế vĩ mô, báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính, và các báo cáo đột xuất khác được các bộ, ngành và Chính phủ đánh giá cao, qua đó nâng cao vị thế của Ủy ban. Đồng thời, Ủy ban cũng tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động, tăng cường đoàn kết nội bộ cũng như tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhân văn.

Đạt được kết quả trên là do:

– Đảng ủy Ủy ban đã chủ động, tích cực trong việc phối hợp với Ban lãnh đạo để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, giám sát thị trường tài chính, góp phần quan trọng trong việc ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.

– Đảng ủy Ủy ban triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của Đảng ủy các cấp đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; Đảng ủy Ủy ban thường xuyên chỉ đạo các chi bộ bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và các chỉ thị của Đảng ủy Khối để triển khai nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với điều kiện cụ thể tại Đảng bộ Ủy ban; phát huy sáng kiến, vận dụng cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với đặc thù về vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

– Đảng ủy Ủy ban thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ và có những biện pháp động viên, khích lệ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; coi trọng và chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng.

Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ cũng còn có những hạn chế như sau:

– Chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc cần phải được nâng cao hơn nữa, nội dung sinh hoạt cần phong phú và thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, cần duy trì và thường xuyên thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công tháng trước.

– Một số đảng viên chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự đi vào chiều sâu và gắn kết với hoạt động chuyên môn.

- Nguyên nhân của hạn chế

+ Đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, đặc biệt là cấp ủy chi bộ chưa được nâng cao nghiệp vụ về công tác Đảng.

Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 201...

6 tháng đầu năm 2021, kinh tế toàn cầu tiếp tục duy trì được đà phục hồi. Dù vậy, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 vẫn có những rủi ro như: căng thẳng địa chính trị ở một số quốc gia; chủ nghĩa bảo hộ gia tăng ở nhiều nước làm leo thang căng thẳng thương mại; FED dần thắt chặt chính sách tiền tệ; nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, tương đương 225% GDP toàn cầu.

Trong nước, toàn bộ hệ thống chính trị quyết tâm triển khai nghị quyết, văn kiện của Đại hội Đảng khóa XII. Thực hiện phương châm hành động năm 2021 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành ............. về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Ủy ban cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm........... và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Đảng ủy Ủy ban, Ban Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2021. Triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tăng cường thực hiện tốt chức năng tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách kinh tế vĩ mô và công tác giám sát chung thị trường tài chính, nhận dạng và cảnh báo sớm nguy cơ rủi ro hệ thống có thể xảy ra đối với nền kinh tế; đề xuất giải pháp điều chỉnh chính sách, ngăn chặn rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô.

Tiếp tục thực hiện các báo cáo giám sát theo định kỳ quý/tháng/năm và đột xuất, nâng cao chất lượng báo cáo đảm bảo tham mưu hiệu quả cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Cải tiến, tăng cường cơ sở dữ liệu thông tin thông tin giám sát, từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin giám sát tài chính quốc gia đảm bảo cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời để phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế vĩ mô và giám sát thị trường tài chính.
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính phù hợp với những quy định mới và đổi mới phương pháp đánh giá, nhận diện và đo lường rủi ro; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cảnh báo sớm, các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tổ chức tín dụng theo phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro.

Phối hợp với các bộ/ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban…; Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các cơ quan trong nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ động, tích cực học hỏi và áp dụng các phương pháp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế trong giám sát thị trường tài chính, các tập đoàn tài chính và nền kinh tế.

Tăng cường kỷ cương làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc qua việc tổ chức xây dựng chương trình công tác, nghiên cứu, đánh giá cán bộ định kỳ để tăng cường kỷ cương và chất lượng báo cáo chuyên môn; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong việc thực thi công vụ.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG 6 THÁNG CUỐI NĂM

Công tác chính trị tư tưởng

– Tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đổi mới phương pháp, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức, nâng cao chất lượng học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

– Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

– Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện; các chi bộ đưa nội dung học tập Bác Hồ vào sinh hoạt hàng tháng; tổng kết, đánh giá, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu.

– Tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2020); kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2020) và việc triển khai thực hiện các kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Truyền thống.

– Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tổ chức đối thoại, chất vấn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đảng bộ.

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng

– Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

– Đảng ủy Ủy ban phối hợp với Lãnh đạo Ủy ban để chủ động nắm chắc tình hình cán bộ thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nhận xét, đánh giá công tâm, khách quan, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào công tác cán bộ; tham gia ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; tham gia ý kiến về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ trong cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu công tác được giao.

– Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, triển khai có hiệu quả hơn nữa theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cụ thể như sau: Nâng cao chất lượng cấp ủy chi bộ bằng cách lựa chọn những đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn tham gia cấp ủy chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đảm bảo nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, có kiểm điểm nhiệm vụ phân công cho từng đảng viên, phân công nhiệm vụ kỳ tới tại mỗi cuộc họp chi bộ, gắn việc thực hiện nhiệm vụ được phân công với xếp loại đảng viên cuối năm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong sinh hoạt chi bộ.

– Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Đảng ủy Khối về cải cách hành chính để triển khai phù hợp tại Đảng bộ Ủy ban; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế số 500/KH-UBGSTCQG ngày 28/12/2016 của Ủy ban.

– Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, cụ thể: nâng cao nhận thức của cấp ủy chi bộ về công tác kết nạp đảng viên; xây dựng và tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc về quy trình, thủ tục và nguyên tắc kết nạp Đảng theo quy định; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác kết nạp đảng viên và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên để kịp thời xử lý, điều chỉnh cho phù hợp.

– Quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

– Thực hiện rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra năm 2021. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng, gắn với việc uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, chấn chỉnh các biểu hiện sai phạm; cử các đảng viên tham dự các khóa đào tạo về công tác kiểm tra, giám sát.

– Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quy chế và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

– Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cấp trên trong việc xử lý các kiến nghị, khiếu nại của đảng viên.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

– Tiếp tục chỉ đạo, tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”, tăng cường đối thoại trực tiếp giữa Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với cán bộ, đảng viên và quần chúng người lao động.

– Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ủy ban thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong xây dựng văn hóa công sở.

III- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

– Đảng ủy Ủy ban kiến nghị Đảng ủy Khối xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại về xử lý kỷ luật Đảng viên.

– Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy chi bộ thuộc đảng bộ Ủy ban.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Thanh Hải (để b/c);

- BGH (để t/hiện);

- Chi bộ (để t/hiện);

- Lưu CB.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2024 - Mẫu 3

ĐẢNG BỘ ……………….
ĐẢNG ỦY…………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……tháng…..năm ……

BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ

PHẦN I: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG đầu năm 2021
CỦA ĐẢNG BỘ………….

ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đất nước vẫn giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cuộc đấu tranh chống tiêu cực mang lại kết quả tích cực, đang củng cố niềm tin trong nhân dân. Về kinh tế, năm nay, mục tiêu GDP đặt ra ở mức……. Đà tăng trưởng từ năm ngoái là một yếu tố tích cực cho kế hoạch năm……. Nhưng con số này không hề đơn giản trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, mà một trong số đó là việc cân đối chính sách tiền tệ, ngân sách. Một vấn đề khác cũng cản trở sự tăng trưởng là năng suất lao động còn thấp, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế cũng như của cộng đồng doanh nghiệp còn chưa cao.

Tình hình Đảng bộ Học viện:

Tính đến……, đảng bộ có…..đảng viên (trong đó……đảng viên chính thức, …. đảng viên dự bị; ……đảng viên là cán bộ, ….. đảng viên là sinh viên) sinh hoạt tại….. chi bộ. Các đảng viên trong đảng bộ có lối sống lành mạnh, giản dị, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động, nhờ đó chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chất lượng phục vụ để tạo ra các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học cao đáp ứng yêu cầu xã hội; uy tín và thương hiệu của Học viện tiếp tục được khẳng định mạnh ở trong nước và quốc tế.

Bên cạnh những những thuận lợi trên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đảng bộ gặp một số khó khăn do tính đặc thù của Đảng bộ, lãnh đạo đơn vị là một cơ sở đào tạo có qui mô lên đến trên……. quần chúng là sinh viên, học viên cư trú không tập trung; cơ sở đào tạo phân tán ở nhiều địa điểm; cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học còn hạn chế; bên cạnh đó, những tác động của tình hình kinh tế, xã hội đất nước; chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo; đổi mới công tác tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục – Đào tạo làm cho kế hoạch công tác của Học viện có lúc bị động…

Phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, Đảng bộ đã lãnh đạo Học viện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ được nâng cao. Điều đó được thể hiện ở kết quả trên các mặt công tác sau:

I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1.1 Lãnh đạo công tác Đào tạo

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo 6 tháng đầu năm đạt được các kết quả quan trọng sau:

- Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên; quản lý các khâu tổ chức thi, chấm thi; tăng cường dự giờ giảng của giảng viên, trao đổi phương pháp giảng dạy, nội dung bài giảng để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng đang triển khai thực hiện tốt và mang lại hiệu quả tích cực.

- Đã chỉ đạo hoàn thiện Qui chế đào tạo và Qui chế đào tạo chất lượng cao đối với các chuyên ngành kế toán và tài chính doanh nghiệp.

- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đầu vào cho các hệ sau Đại học, liên thông, bằng

2 bảo đảm đúng qui chế và đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác triển khai Đề án tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh hệ đại học chính qui …… đang thực hiện tích cực.

- Công tác kiểm tra, thanh tra quá trình giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần đối với các hệ đào tạo được tăng cường và mang lại hiệu quả tốt.

1.2. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học

Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các công tác sau:

- Tiếp tục cập nhật, nghiên cứu, cụ thể hóa qui định, chính sách, chế độ về quản

lý hoạt động khoa học và công nghệ.

- Thực hiện in ấn, xuất bản các giáo trình, bài tập và tài liệu học tập phục vụ

giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

- Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, hồ sơ các công trình khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức và các ấn phẩm khoa học.

- Hoàn thành nghiệm thu đề tài khoa học năm….. và giao đề tài khoa học năm……. Đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế diễn ra tại Học viện vào cuối năm …... Chủ trì Hội thảo cấp quốc gia vào tháng……. Hoàn thành việc đánh giá và lựa chọn các công trình tiêu biểu cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

1.3. Lãnh đạo công tác Hợp tác quốc tế

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các đề án, các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác đã ký. Tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác cũ, tích cực tìm kiếm đối tác mới với các hình thức hợp tác hiệu quả.

- Chỉ đạo hoàn thành thủ tục pháp lý dự án đào tạo trình độ Sau đại học với nước bạn Lào. Kiện toàn lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế.

- Tổ chức tốt hội đàm với một số đoàn khoa học của một số trường Đại học ở Châu Âu và Đông Nam Á về liên kết đào tạo và nghiên cứu khoa học với Học viện.

- Phối hợp với các Ban hữu quan tích cực công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại Học viện trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị làm tốt các công tác sau đây:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện. Tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, Học viện, trong mỗi đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

- Chỉ đạo các chi bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về đón xuân vui vẻ, tiết kiệm; không sử dụng ngày làm việc theo qui định để tổ chức tham quan, du lịch.

- Nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Học viện.

- Chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ.

2.2.1 Về xây dựng Đảng

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm….. ngay từ đầu quí I. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các Ban chức năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Kiểm tra, giám sát và kế hoạch Tuyên giáo năm…..

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc và thường xuyên các chủ trương lớn của Đảng ủy cấp trên như: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”, Chỉ thị 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Nghị quyết 01 – NQ/ĐUK ngày 10/1/2012 của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 – NQ/TW “Về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5,6 khóa XII và triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ triển khai đưa việc “Xây dựng đảng về đạo đức theo đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong công tác xây dựng đảng ở chi, đảng bộ.

2.2.2 Về công tác đảng viên

Chỉ đạo các chi bộ thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm

chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; vững về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Chi ủy làm tốt công tác chính trị tư tưởng và nắm chắc diễn biến chính trị tư tưởng của đảng viên để có biện pháp động viên, giáo dục. Phát hiện các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ tạo nguồn phát triển đảng.

2.2.3. Về công tác phát triển đảng và bồi dưỡng cán bộ

6 tháng đầu năm, đã tổ chức xét và chuẩn y kết nạp ….. quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho ….. đảng viên dự bị. Mở….. lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho …..đảng viên dự bị và ….. lớp nhận thức về đảng cho ….. quần chúng ưu tú.

2.2.4. Về công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo

Chỉ đạo Ủy Ban kiểm tra xây dựng, triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm …. và tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát năm…. phải tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; qui trình xét, đề nghị kết nạp đảng ở chi bộ; công tác quản lý đảng viên và kỷ luật phát ngôn.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tuyên giáo năm…. và triển khai thực hiện kế hoạch. Trọng tâm công tác tuyên giáo năm ….. phải tạo nên các phong trào thi đua liên tục, mạnh mẽ.

2.2.5. Về công tác tổ chức cán bộ

Chỉ đạo các chi bộ, đơn vị và các đoàn thể tổ chức quán triệt Nghị quyết chuyên đề tháng……. của Đảng ủy Học viện về…………… để thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy.

Chỉ đạo liên hệ chặt chẽ với ……. để hoàn thành …….. để có thể tổ chức thực hiện năm …..

Về công tác nhân sự: Chỉ đạo tiếp tục rà soát để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ hoặc tiếp nhận nhân sự từ bên ngoài bổ sung cho các đơn vị hiện thiếu.

Về công tác bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức

Chỉ đạo các công tác liên quan đến chế độ, chính sách như: cử đi học tập trong và ngoài nước, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, đối chiếu báo cáo thu nộp BHXH, giải quyết chế độ hưu trí, cấp phát thẻ BHYT, làm sổ BHXH… được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ và người lao động.

2.3. Lãnh đạo các đoàn thể và công tác khác

2.3.1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn TNCS, Hội CCB, Hội Sinh Học viện viên tiếp tục hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy Học viện và các chủ trương của cấp trên trực tiếp, phát huy hơn nữa vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của các hội viên, tạo điều kiện để các hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên. Tích cực hưởng ứng và động viên các hội viên chấp hành tốt các chủ trương, Đường lối của Đảng, Luật pháp Nhà nước, qui định của Học viện.

Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm….. năm xây dựng và phát triển Học viện. Chỉ đạo tốt việc kiện toàn BCH Hội sinh viên, BCH Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính nhiệm kỳ ……

6 tháng đầu năm, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội thể thao chuyên nghiệp Học viện tổ chức thành công giải thể thao “cán bộ, viên chức” toàn Học viện lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 lịch sử và hướng tới kỷ niệm …… năm “Xây dựng và phát triển Học viện”, tham gia một số giải thể thao do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục – Đào tạo phát động; Đoàn thanh niên và Hội sinh viên đã tổ chức được nhiều hoạt động văn thể sôi nổi; tham gia một số cuộc thi do Thành đoàn và Trung ương đoàn phát động đạt được thành tích cao. Hội sinh viên tổ chức thành công cuộc thi “Sinh viên thanh lịch…..” Học viện Tài chính, để lại dấu ấn tốt đẹp và ý nghĩa giáo dục cao.

2.3.2. Lãnh đạo công tác khác

Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Đại học Đông Ngạc.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án“Kết nối các thế hệ cựu học viên, sinh viên Học viện Tài chính”.

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Hải phòng, Thanh Hóa và Hà nội thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham dự; tiếp tục tư vấn trực tuyến, tư vấn tại chỗ và nhận hồ sơ xét tuyển thẳng hệ đại học chính qui ……, hệ đại học cấp cùng lúc 2 bằng đại học tại Học viện.

Chỉ đạo hoàn thành xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp coi thi THPT Quốc gia ….. tại tỉnh…….

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Ưu điểm

6 tháng đầu năm….., Đảng ủy Học viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và đơn vị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trọng tâm là đào tạo và nghiên cứu khoa học; nhờ đó, trật tự, kỷ cương trong dạy và học được củng cố và tăng cường; trao đổi khoa học về nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy trong giảng viên được khoa, bộ môn tổ chức thường xuyên; công tác thanh tra giáo dục tiến hành đúng qui định…vì thế chất lượng đào tạo từng bước được nâng cao. Nghiên cứu khoa học cũng được chỉ đạo sát sao theo hướng nâng cao chất lượng và xã hội hóa tạo sản phẩm tham gia thị trường khoa học công nghệ; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Đồng thời với chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh luôn được Đảng ủy chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng chi, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng; về tổ chức và đạo đức. Vì thế, tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên trong toàn Đảng bộ và Học viện luôn ổn định; mỗi cán bộ, viên chức luôn tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm, cố gắng học tập và công tác. Đảng bộ, Học viện cũng như mỗi đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất.

2.4.2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác phối kết hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc chưa chặt.

- Việc nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên và quản lý đảng viên ở một vài chi bộ chưa thật tốt.

- Ở một vài chi bộ, chi ủy và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo chưa quyết liệt việc thực

hiện chủ trương của Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, viên chức “Chấp hành tốt kỷ luật lao động”, do đó vẫn còn hiện tượng cán bộ, viên chức đi muộn về sớm.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM….. CỦA ĐẢNG BỘ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của Đảng bộ Học viện; phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội …..nhiệm kỳ ….. Đảng bộ Học viện đã đề ra; Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. 6 tháng cuối năm…., Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Về công tác đào tạo

- Tiếp tục chỉ đạo tốt việc cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng kết hợp lý thuyết với thực tiễn. Hoàn thiện qui chế đào tạo đối với các hệ. Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của học viên, sinh viên; cải tiến công tác ra đề thi và chấm thi hết môn đối với các hệ theo hướng nâng cao tư duy của người học; tăng cường công tác thanh tra giáo dục, công tác kiểm tra của Khoa, Bộ môn đối với quá trình dạy và học.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh các hệ, nhất là hệ chính qui …. để đảm bảo tuyển sinh đúng kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập năm học mới ……. tại các cơ sở đào tạo của Học viện; tổ chức tốt công tác bế giảng cho các hệ đào tạo nhất là hệ chính qui…..; khai giảng năm học mới…… và đón tiếp sinh viên khóa mới ….., sinh viên khóa mới cấp cùng lúc 2 bằng đại học tại Viện đào tạo quốc tế.

1.2. Về công tác Nghiên cứu khoa học

- Chỉ đạo tập trung ưu tiên cho biên soạn giáo trình, các tài liệu tham khảo, chuyên khảo của các chuyên ngành mới thành lập, các công trình khoa học phục vụ cho việc đổi mới nội dung, chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chỉ đạo chủ động liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai và chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học; chú trọng nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao tham gia vào thị trường khoa học công nghệ; hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Chỉ đạo phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế và các bộ phận liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để Hội thảo quốc tế tổ chức tại Học viện diễn ra và thành công; đẩy mạnh biên soạn cuốn Lịch sử ….. năm xây dựng và phát triển………….

- Động viên cán bộ, giảng viên tích cực nghiên cứu để tăng các sản phẩm khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế, các tạp chí trong và ngoài Học viện; các công trình khoa học cấp Học viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

1.3 Về Hợp tác Quốc tế

- Chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các đề án, các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài đã ký kết. Củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời khai thác, mở rộng quan hệ với các đối tác mới trên tinh thần “Giữ vững vị thế, phát huy thương hiệu Học viện Tài chính”.

- Chỉ đạo xúc tiến triển khai thực hiện dự án đào tạo Sau đại học cho nước bạn Lào.

- Chỉ đạo phối hợp Ban Quản lý khoa học và các bộ phận liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để Hội thảo quốc tế tổ chức tại Học viện diễn ra và thành công.

- Chỉ đạo làm tốt chức năng quản lý công tác hợp tác quốc tế.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

2.1.1 Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống và đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên để có biện pháp giáo dục, động viên kịp thời.

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sâu rộng với chủ đề: thi đua 4 tốt “dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý phục vụ tốt” và các hoạt động văn - thể sôi nổi.

2.1.2. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên luôn vững về lập trường chính trị, thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng; chấp hành tốt luật pháp Nhà nước, nội qui, qui chế của Học viện; làm tấm gương sáng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, là dân vận viên tin cậy ngoài xã hội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và đơn vị, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ

2.2.1. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ chủ động, sáng tạo hơn trong đổi mới sinh hoạt ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh hơn về chất lượng sinh hoạt và nâng cao chất lượng ra Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ.

2.2.2. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”, Nghị quyết 01 – NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ các cơ quan Trung ương” và Nghị quyết 25 - NQ/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

2.2.3. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của chi bộ tập trung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng như: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới sinh hoạt định kỳ, thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và Nghị quyết 25 – NQ/TW của Ban Bí thư.

2.2.4. Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ đưa vấn đề xây dựng đảng về đạo đức thành nội dung của công tác xây dựng đảng.

2.2.5. Chỉ đạo tổng kết công tác năm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; bình xét khen thưởng, kỷ luật năm…..

2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ

2.3.1. Về tổ chức bộ máy: Chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị để xây dựng Đề án “Sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện” phù hợp điều kiện Học viện và đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hoạt động hiệu quả” và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về “Sắp xếp tổ chức Bộ máy và Nhân sự Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII”.

2.3.2. Về công tác nhân sự: trên cơ sở qui hoạch cán bộ giai đoạn………….., và Đề án “Sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự Học viện”; chỉ đạo chủ động rà soát để kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển cán bộ cho các đơn vị thiếu, chú trọng đề bạt các cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; đưa ra khỏi qui hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, đồng thời phát hiện, bổ sung những người đủ tiêu chuẩn vào qui hoạch.

2.3.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ các cấp để hoàn thành tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nguồn kế cận; chú trọng thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý giỏi, có tâm, nhiệt huyết về công tác tại Học viện.

2.3.3 Giải quyết tốt mọi chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức đương chức và nghỉ chế độ.

2.4. Lãnh đạo tổ chức đoàn thể và các công tác khác

2.4.1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

- Lãnh đạo Đoàn TNCS, Công đoàn, Hội CCB, Hội Sinh viên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy Học viện, Đảng ủy cấp trên và cơ quan lãnh đạo trực tiếp của các tổ chức. Phát huy vai trò của mình để tập hợp sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức, quan tâm tạo điều kiện để các hội viên yên tâm công tác, học tập và phấn đấu vươn lên, đóng góp vào sự phát triển chung của Học viện. Giáo dục các hội viên luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của nhà nước, nội qui, qui định của Học viện.

- Tham mưu tốt hơn cho Đảng ủy trong việc xây dựng các chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện chủ trương. Tham gia giám sát hoạt động của chi bộ, đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Học viện và Nghị quyết chi bộ, kịp thời phản ánh kết quả giám sát về Đảng ủy Học viện.

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn, thể; các Hội thảo chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và hướng tới kỷ niệm 55 năm “Xây dựng và phát triển Học viện”.

2.4.2. Về công tác khác

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đô thị Đại học Đức Thắng.

- Chỉ đạo Viện Kinh tế - Tài chính và Viện Đào tạo quốc tế căn cứ vào Nghị định của Chính phủ và điều kiện thực tế của mỗi viện, chủ động nghiên cứu xây dựng qui chế tự chủ ở mỗi viện.

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác phối hợp coi thi Trung học phổ thông quốc gia năm học …….. tại tỉnh Điện Biên theo điều động của Bộ Giáo dục – Đào tạo; đồng thời thông qua công tác phối hợp coi thi, làm tốt công tác quảng bá hình ảnh Học viện Tài chính tại địa phương coi thi.

- Chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào thi đua, các hoạt động văn thể; tổ chức các hội thảo hướng tới kỷ niệm ……năm xây dựng và phát triển Học việ. Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức lễ kỷ niệm…..năm “………………” khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị theo phân công để đảm bảo lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Ban Chấp hành Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Học viện.

Nơi nhận:

- Đảng ủy……… (để b/c)
- Ban TVĐUHV (để b/c)
- Các Ban chức năng của ĐU (để chỉ đạo)
- Các đ/c ĐUV (để chỉ đạo)
- Các chi bộ (để t/h)
- Các đoàn thể (để p/h)
- Lưu VPĐU

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

………………………

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm - Mẫu 4

ĐẢNG BỘ XÃ ..............
CHI BỘ TRƯỜNG ........

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

....., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM .......

Khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và đảng bộ, chi bộ; nêu những thuận lợi, khó khăn.

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao.

2. Đánh giá công tác phối hợp giữa cấp uỷ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm ...........

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

1. Công tác chính trị tư tưởng

1.1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch Số 121-KH/ĐU ngày 20 tháng 02 năm .......... của Đảng uỷ Bộ về việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.2. Đánh giá tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Kế hoạch số 120-KH/ĐU ngày 15 tháng 01 năm .......... về Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm .......... “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công văn số 948-CV/ĐU ngày 19/3/.......... về việc sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

1.3. Đánh giá về tình hình tư tưởng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống.

1.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

2.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

- Công tác tổ chức, cán bộ: Đánh giá kết quả tham gia với tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đơn vị thực hiện chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, bộ máy, cán bộ. Việc tham gia, đề xuất với cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của cấp ủy cấp trên. Kết quả xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ ............

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm ........ thuộc thẩm quyền.

- Đánh giá công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; tình hình thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, thành lập mới các tổ chức đảng; chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên;

- Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; việc bổ sung một số nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

- Công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, việc tiếp nhận đảng viên, việc thực hiện chuyển sinh hoạt đảng, nhất là chuyển sinh hoạt về địa phương đối với đảng viên đã nghỉ hưu, thôi việc.

- Đánh giá tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 127-HD/ĐU ngày 29/4/.......... của Đảng uỷ Bộ về việc rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

2.3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

- Việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Việc triển khai thực hiện Quy định 179-QĐ/TW, ngày 25/02/........ của Bộ Chính trị quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

- Việc xây dựng và chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm .......... của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra theo quy định.

- Việc tổ chức khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên (nếu có)

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có).

- Công tác thi hành kỷ luật Đảng.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”, về thực hiện Chương trình công tác dân vận năm .........., việc thực hiện “Năm dân vận khéo”.

- Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

- Đánh giá sự lãnh đạo của cấp ủy đối với đoàn thể trực thuộc; Việc triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận số 95-TB/ĐU ngày 25/3/.......... về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 265-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác thanh niên” và Thông báo Kết luận số 96-TB/ĐU ngày 25/3/.......... về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 266-NQ/ĐU ngày 10/9/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác công đoàn”.

- Kết quả thực hiện Phát động thi đua Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm ...........

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế

3. Nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế

……

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM .........

Dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước tác động đến thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm ........

I- LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng cuối năm ....của cơ quan, đơn vị.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM ..........

1. Về công tác chính trị, tư tưởng

- Công tác lãnh đạo và thực hiện việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII.

- Giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.

2. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/........ của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ..........-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công tác xây dựng quy chế hoạt động của các cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình công tác của nhiệm kỳ; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ/ chi bộ.

- Giải pháp triển khai thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch của đơn vị về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ, chi bộ tại cơ sở.

- Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với bổ sung một số nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

- Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy ..........-2025 theo phân cấp; Đề án vị trí việc làm; thực hiện tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình thực hiện Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và việc chuyển sinh hoạt đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm ........ theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

3. Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

- Công tác rà soát, hoàn thiện ban hành hệ thống văn bản về kiểm tra, giám sát.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá; Việc rà soát xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở (đối với đảng bộ, chi bộ đã Đại hội).

- Giải pháp tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy năm ...........

- Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

4. Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

- Giải pháp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; triển khai thực hiện công tác dân vận của Đảng uỷ Bộ.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể.

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

III- NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:

T/M BAN CHẤP HÀNH (CHI BỘ)

Báo cáo sơ kết xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm - Mẫu 5

ĐẢNG BỘ .........
CHI BỘ ............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số : /BC-CB

....., ngày ... tháng ... năm 20...

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20.... VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20....

PHẦN THỨ NHẤT

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20....

I, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

+ Tổng số Đảng viên: ….đ/c; Nữ : …….đ/c; Chiếm tỷ lệ: ……. trong toàn đơn vi.

1, Thuận lợi :

- Tập thể CBGV, Đảng viên trong toàn trường đã nhận thức đầy đủ về mục tiêu giáo dục trong giai đoạn mới;

- 100% Đảng viên, CBGV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quan điểm, đường lối chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng;

- Được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quan tâm và ủng hộ đến sự nghiệp giáo dục;

2, Khó khăn

- Cơ sở vật chất số phòng học cấp 4 còn nhiều, diện tích các phòng chưa đảm bảo.

- TBDH: Chưa có góc thư viện điện tử; máy Poto.

- Đội ngũ: Còn thiếu giáo viên làm TPTĐ (GV VH kiêm nhiệm);

- Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc tạo điều kiện cho con em học tập.

* Mặc dầu có những khó khăn, trở ngại nhưng 6 tháng đầu năm 20.... chi bộ trường TH ................ đã chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt mọi hoạt động và đạt được một số thành tựu sau:

II .ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

1. Về chính trị tư tưởng:

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, quán triệt để các đồng chí đảng viên trong chi bộ và quần chúng cũng như tập thể học sinh thấy rõ được nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là dạy và học. Từ đó, 100% các đ/c đảng viên cùng tất cả quần chúng đều yên tâm và đã vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

100% đảng viên đã giữ vững phẩm chất đạo đức, chính trị của người đảng viên, gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

2. Công tác xây dựng đội ngũ:

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho CBGVNV; Tổ chức 03 chuyên đề thiết thực và bổ ích. CB, GV thực hiện tốt công tác tự học, tự BD để nâng cao trình độ quản lí, CM, NV; GV tự học hoàn thành các module trong chương trình BDTX của Bộ;

Áp dụng có hiệu quả các PP và mô hình dạy học mới như: Tiếng Việt 1 CGD; dạy học Mĩ thuật theo PP Đan Mạch, phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”, Vận dụng linh hoạt các thành tố của MHTHM vào dạy học hiện hành.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016: Chỉ đạo GV tăng cường nhận xét, tư vấn bằng lời, ghi nhận, khen ngợi sự tiến bộ của học sinh, nhất là đối tượng học sinh yếu để giúp các em tự tin trong học tập; Phần đông GV đã tăng cường khen ngợi động viên HS, tạo cơ hội cho học sinh được tham gia đánh giá, nhận xét bạn; Thực hiện bàn giao chất lượng cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; Thực hiện khen thưởng học sinh đúng thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội. Thực hiện bàn giao chất lượng cuối năm học một cách nghiêm túc, không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh đúng thực chất, đúng quy định.

Phong trào nghiên cứu khoa học, viết và áp dụng SKKN, đọc viết bài trên các tạp chí, giải toán tuổi thơ được phát động thường xuyên. Kết quả: có 4 đề tài SKKN đạt cấp huyện; Đồng chí ................ và ................có bài được đăng trên tạp chí Toán tuổi thơ 1 và có 13 lượt học sinh được tạp chí Toán tuổi thơ 1 khen.

3. Về công tác chuyên môn:

Quán triệt sâu sát và bám sát các mục tiêu nhiệm vụ của bậc học, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các khối tổ, chuyên môn nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng quy chế. Thường xuyên chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sinh hoạt khối, tổ chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, thao giảng chọn ra phương pháp dạy học thích hợp. Hàng tháng chi bộ đã có nghị quyết lãnh đạo kịp thời nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học trong từng tháng, từng kỳ. Như việc kiểm tra việc soạn bài trước khi lên lớp, khảo sát chất lượng giáo viên, học sinh. Thường xuyên tham gia các đợt chuyên đề của sở, của ngành cũng như của cụm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;

Để nâng cao chất lượng GD toàn diện chi bộ đã chỉ đạo 15/15 lớp học 2 buổi/ngày. Chính vì vậy mà chất lượng được nâng lên rõ rệt và vững chắc.

Chất lượng toàn diện của học sinh:

* Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh:

Số lượng học sinh được đánh giá tại thời điểm cuối năm: 445 em. Trong đó:

- Mức độ hoàn thành các môn học và HĐGD:

Hoàn thành: 426 em, tỉ lệ: 99,3%; Chưa hoàn thành: 3 em, tỉ lệ: 0,7%;

Học sinh HTCT TH: 92/92 em; Tỉ lệ 100%

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực:

Tốt: 217em, tỉ lệ: 51,4% - Đạt: 209 em, tỉ lệ: 48,8% , Cần cố gắng: 2 em, tỉ lệ: 0,5%

- Mức độ hình thành về phẩm chất:

Tốt: 220 em, tỉ lệ: 52,1% ; Đạt: 206 em, tỉ lệ: 48,1% , Cần cố gắng: 2 em, ti lệ: 0,5%,

* Chất lượng BD học sinh có năng khiếu: Theo chỉ đạo dạy học bám theo chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạt, trên cơ sở đó phát huy các năng khiếu, sở trường của HS, năm học 20..........-20...., nhà trường đã đạt kết quả qua các cuộc thi như sau:

- Kết quả thi cấp huyện:

+ ĐKTT: Đạt giải Nhì toàn đoàn;

+ Giao lưu “ Viết chữ đẹp giáo viên và học sinh”: Đạt giải Ba toàn đoàn.

+ Thi GVDG cấp huyện: 2đ/c

- Phong trào viết và gửi bài trên các tạp chí chuyên ngành: có 2 lượt giáo viên được đăng bài và 17 lượt tập thể, HS được đăng khen trên tạp chí toán TT1;

4. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Tổ chức cho CB, GV, NV học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ năm học của Ngành. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, vai trò nhà giáo nên 100% CB, GV, NV thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện tốt: Công tác đoàn kết nội bộ, quy chế dân chủ trường học, thực hành tiết kiệm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho CBGVNV;

- Không có đồng chí nào vi phạm Luật An toàn giao thông;

- Không có đồng chí nào vi phạm Chính sách dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Công tác nhân đạo từ thiện được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong năm học huy động được 43.650.000 đồng tặng quà cho: 156 học sinh có hoàn cảnh khó hoàn cảnh khó khăn, Hội nạn nhân chất độc da cam, 1 GV Mần non Gia Hanh bị tai nạn,...

5. Hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể:.

- Công đoàn là tổ chức lớn trong nhà trường, đã thực sự là đòn seo thúc đẩy chuyên môn, đã tạo ra khối đoàn kết nhất trí. Thực hiện tốt công tác hiếu hỉ.

Công đoàn được đề xuất đơn vị đạt CĐ vững mạnh.

- Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa cho các em giải trí ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục kĩ năng sống. Chỉ đạo tổ cờ đỏ tham gia quản lí các bạn đạt kết quả tốt. Góp phần lớn trong việc thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

6. Công tác xây dựng Đảng.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng các cấp. 100% đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhờ có sự lãnh đạo chặt chẽ của chi bộ nên các Đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết nhất trí cao, luôn đầu tàu gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao, các nghị quyết của chi bộ được triển khai một cách kịp thời, sát đúng với thực tế, thực hiện tốt công tác dân chủ trong Đảng. Chính vì vậy mà 100% Đảng viên là những nhân tố tích cực gương mẫu trong lời nói và hành động đã thực sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng. Tiến hành tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, đều đặn, đấu tranh phê bình, tự phê bình trong Đảng một cách tích cực do đó quần chúng hết sức tin tưởng ở chi bộ. Chi bộ giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

7. Kết quả cụ thể:

- Tập thể: Trường đạt trường chuẩn quốc gia; Tập thể lao động tiên tiến.

- Cá nhân: Đề nghị cấp trên xét tặng các danh hiệu sau:

+ CSTTĐ cấp CS: 2 đ/c;

+ LĐTT: 18 đ/c;

* Mặc dầu còn nhiều hạn chế, khó khăn song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng GD &ĐT Can Lộc, sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức đoàn thể địa phương, ban liên lạc hội cha mẹ HS, cùng toàn thể phụ huynh HS , đặc biệt là ý thức trách nhiệm cao của CB - GV và các em học sinh nên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

III, NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG TỒN TẠI :

1. Nguyên nhân đạt được.

a, Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng của chi bộ về thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đối với sự nghiệp GD&ĐT.

b, Nhận thức về vai trò, vị trí của chi bộ về giáo dục thế hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

c, Có sự quan tâm giúp đỡ của Đảng uỷ, HĐND; UBND cùng các ban ngành đoàn thể cấp xã về sự nghiệp giáo dục.

2. Những tồn tại :

- Trình độ nhận thức của một số đảng viên trong chi bộ chưa đều và chưa ngang tầm.

IV. Bài học kinh nghiệm:

Từ những thành công đã đạt được và những hạn chế, tồn tại chi bộ trường TH ................ rút ra một số bài học sau:

1, Tập thể chi bộ phải có một đội ngũ Đảng viên kiên định lập trường, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh và tự giác, có trình độ chuyên môn vững chắc.

2, Hàng tháng, hàng quý phải ra nghị quyết cụ thể, sát đúng thực tế.

3, Đoàn kết nội bộ tốt, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng và biết phát huy tài năng sẵn có của quần chúng.

4, Kết hợp chặt chẽ giữa cấp uỷ chi bộ với ban giám hiệu nhà trường cùng với ban chấp hành công đoàn thành một khối đoàn kết chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo cũng như trong chỉ đạo thành một guồng máy hoạt động đều và có chất lượng tốt. Bởi đó là một mối quan hệ biện chứng, mối quan hệ nhân quả do đó mới lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ.

5. Phải có tinh thần phê và tự phê cao, phải nhìn thẳng vào sự thật, có tính chiến đấu vững vàng, lập trường đúng đắn.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20....

I, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các văn bản chỉ đạo của Ngành GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục phổ thông. Cụ thể hoá nhiệm vụ của Nhà nước về phát triển GD & ĐT. Phương hướng nhiệm vụ năm học của Tỉnh. Căn cứ vào tình hình đặc điểm của địa phương, của nhà trường. Lấy“Nội dung nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chú trọng đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Chi bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể như sau:

II . CHỈ TIÊU THI ĐUA VÀ CÁC GIẢI PHÁP

1 Chỉ tiêu và danh hiệu thi đua:

- Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Trường đạt: Tập thể lao động Tiên tiến, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 20.... và giữ vững trường chuẩn Quốc gia.

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Đội thiếu niên vững mạnh xuất sắc.

- Chiến sĩ thi đua cấp CS: 3 đ/c

- Tổ: 5/5 tổ tiên tiến XS

* Chất lượng giáo dục học sinh

- Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành: 100%;

- Phẩm chất: 100%;

- Năng lực: 100%

* Chất lượng HSG: Phấn đấu xếp từ thứ 2 – 7/ Toàn bậc học

* Tổ chức tốt các phong trào văn nghệ,TDTT

2 . Các giải pháp chỉ đạo và lãnh đạo cụ thể

a, Tăng cường hơn nữa việc giáo dục lập trường tư tưởng trong Đảng viên và CB - GV. Chi bộ lấy giải pháp này làm hàng đầu vì phẩm chất đảng viên trước hết là phẩm chất chính trị rõ ràng, vững vàng. Mỗi Đảng viên phải nắm rõ đường lối, quan điểm của Đảng trong giai đoạn CNH- HĐH đất nước. Chi bộ phải nâng cao tinh thần chiến đấu cho lý tưởng cách mạng của Đảng để mỗi đ/c Đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đảm đương trách nhiệm. Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến tận mỗi một Đảng viên và CB – GV;

b, Mỗi đảng viên phải lấy phê và tự phê làm vũ khí rèn mình để giúp nhau tiến bộ, phải có tư cách từ lời ăn, tiếng nói và trong từng hành động để làm tấm gương sáng cho quần chúng, học sinh noi theo;

Phải đảm đương sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong mọi hoạt động của trường;

Lãnh đạo bằng nghị quyết xuyên suốt cho cả năm học và các nghị quyết chuyên đề theo từng giai đoạn;

Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết kịp thời có đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục.

c, Chi bộ phải tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thực hiện tốt cuộc vận động:“ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Hai tốt”; “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Đối với CB-GV

- Nâng cao kỷ cương chuyên môn, kỷ luật lao động; Luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức học tập và quản lý nghiệp vụ theo quy chế;

- Phân loại đánh giá chất lượng Hiệu trưởng, P. Hiệu trưởng, giáo viên, cán bộ hành chính theo chuẩn đã quy định;

- Động viên CB - GV học tập bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực, nghiệp vụ tay nghề;

- Tổ chức có chất lượng các đợt thao giảng, chuyên đề thiết thực;

- Tăng cường bồi dưỡng HSG, phụ đạo những HSY;

- Dạy theo đối tượng học sinh, chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của học sinh.

* Đối với học sinh.

- Tăng cường quản lý nề nếp học sinh theo nội quy nhà trường;

- Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, tác phong kỷ luật học sinh;

- Vận động sức mạnh XHHGD của cộng đồng để giáo dục học sinh;

- Có giải pháp giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

- Không quay cóp khi làm bài, không mang tài liệu vào phòng thi;

- Tích cực phòng chống, bài trừ các tệ nạn xã hội;

- Khen thưởng kịp thời những học sinh có thành tích cao trong các đợt thi đua từ đó để nhân điển hình sâu rộng hơn;

d. Xây dựng và phát triển Đảng.

- Chi bộ phải coi trọng một cách thường xuyên công tác phát triển Đảng.

Cụ thể:

+ Phân công Đảng viên trực tiếp theo dõi bồi dưỡng những quần chúng trẻ có nguyện vọng, ý chí, tư tưởng, lập trường kiên định để bồi dưỡng phẩm chất chính trị kết nạp vào Đảng .

+ Quản lý Đảng viên đúng quy định, xếp loại đảng viên đúng theo điều lệ;

+ Chế độ hội họp đảm bảo;

+ Đóng nộp Đảng phí đầy đủ, kịp thời;

Trên đây là bản báo cáo đánh giá của chi bộ 6 tháng đầu năm năm 20.... và phương hướng hoạt động chi bộ 6 tháng cuối năm 20.... rất mong được sự góp ý của BTV Đảng uỷ xã ................ và ý kiến của quý vị đại biểu cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ góp phần làm cho kế hoạch của chi bộ có tinh khả thi hơn, hiệu quả hơn.

Nơi nhận:

- CUCB;
- BGH;
- Các đoàn thể;
- Tổ CM;
-Website: ththanhloc.canloc.edu.vn
- Lưu VT.

BÍ THƯ

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 7.950
  • Lượt xem: 102.204
  • Dung lượng: 604 KB
Sắp xếp theo