849 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 Trắc nghiệm Hóa lớp 12 theo từng chuyên đề

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Mời quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 12 cùng tham khảo tài liệu 849 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12 được Download.vn đăng tải sau đây.

Tài liệu bao gồm 199 trang, tuyển tập 849 bài tập trắc nghiệm lớp 12 theo 9 chương:

 • Chương 1: Este - Lipit
 • Chương 2: Cacbohiđrat
 • Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
 • Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
 • Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
 • Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
 • Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
 • Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
 • Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Hy vọng với tài liệu này các bạn lớp 12 có thêm nhiều tài liệu học tập, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi THPT Quốc gia 2020 sắp tới. Đồng thời đem đến cho các thầy cô có thêm nhiều tài liệu giảng dạy. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

849 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 12

5
Chương 1 : ESTE LIPIT
1.
Cho sơ đồ sau :
+
+++
¾¾¾® ¾¾¾® ¾¾¾® ¾¾¾®
2
0
O,xt
NaOH NaOH NaOH
482 26
CaO,t
X(C H O ) Y Z T C H
Công thc cu to thu gn ca X là
A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH(CH
3
)
2
.
C. CH
3
CH
2
CH
2
COOH. D. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
.
2.
Phn ng nào dưới đây sinh ra hn hp hai mui
A. HCOOCH
2
C
6
H
5
+ NaOH
dư
0
t
¾¾®
B. C
6
H
5
OOCCH
3
+ NaOH
dư
0
t
¾¾®
C. C
6
H
5
COOCH
3
+ NaOH
dư
0
t
¾¾®
D. (HCOO)
3
C
3
H
5
+ NaOH
dư
0
t
¾¾®
3.
Phát biu nào dưới đây đúng ?
A. Tt c các este phn ng vi dung dch kim luôn thu được sn phm
cui cùng là mui và rượu.
B. Khi thy phân cht béo luôn thu đưc C
2
H
4
(OH)
2
.
C. Phn ng gia axit và rượu khi có H
2
SO
4
đặc là phn ng mt chiu.
D. Phn ng thy phân este trong môi trường axit là phn ng thun nghch
4.
Este X có các đặc đim sau :
- Đốt cháy hoàn toàn X to thành CO
2
và H
2
O có s mol bng nhau;
- Thu phân X trong môi trường axit được cht Y (tham gia phn ng tráng
gương) và cht Z (có s nguyên t cacbon bng mt na s nguyên t
cacbon trong X).
Phát biu nào dưới đây không đúng ?
A. Cht X thuc loi este no, đơn chc.
B. Cht Y tan vô hn trong nước.
C. Đun Z vi dung dch H
2
SO
4
đặc 170
o
C thu được anken.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sn phm gm 2 mol CO
2
và 2 mol H
2
O.
6
5.
bao nhiêu đồng phân cu to este mch hcông thc phân t C
5
H
8
O
2
khi thy phân to ra mt axit và mt anđehit ?
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 5.
6.
Cho tt c các đồng phân mch h công thc phân t C
2
H
4
O
2
tác dng
vi : NaOH, Na, AgNO
3
/NH
3
thì s phương trình hoá hc xy ra
A. 3. B. 4.
C. 5. D. 6.
7.
Thu phân este C
4
H
6
O
2
trong môi trường axit thu được hn hp 2 cht đều
tham gia phn ng tráng gương. Công thc cu to ca este đó
A. HCOOCH
2
CH=CH
2
. B. HCOOC(CH
3
)=CH
2
.
C. CH
2
=CHCOOCH
3
. D. HCOOCH=CHCH
3
.
8.
Đốt cháy hoàn toàn a gam hn hp các este no, đơn chc, mch h. Sn
phm cháy được dn vào bình đựng dung dch nước vôi trong thy khi
lượng bình tăng 6,2 gam. S mol CO
2
và H
2
O sinh ra ln lượt là
A. 0,1 và 0,01. B. 0,01 và 0,1.
C. 0,1 và 0,1. D. 0,01 và 0,01.
9.
Cho este X (C
8
H
8
O
2
) tác dng vi dung dch NaOH thu được hn hp mui
đều có phân t khi ln hơn 70. Công thc cu to thu gn ca X
A. HCOOC
6
H
4
CH
3
. B. CH
3
COOC
6
H
5
.
C. C
6
H
5
COOCH
3
. D. HCOOCH
2
C
6
H
5
.
10.
Bin pháp nào dưới đây để tăng hiu sut ca phn ng thu phân este ?
A. Tăng nhit độ ; tăng nng độ ancol.
B. Dùng OH
-
(xúc tác) ; tăng nhit độ.
C. Dùng H
+
(xúc tác) ; tăng nng độ ancol.
D. Dùng H
+
(xúc tác) ; tăng nhit độ.
7
11.
Cho các cp cht : (1) CH
3
COOH C
2
H
5
CHO ; (2) C
6
H
5
OH CH
3
COOH ;
(3) C
6
H
5
OH và (CH
3
CO)
2
O ; (4) CH
3
COOH và C
2
H
5
OH ; (5) CH
3
COOH và
CH
CH ; (6) C
6
H
5
COOH và C
2
H
5
OH.
Nhng cp cht nào tham gia phn ng este hoá ?
A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (2), (3), (4), (5), (6).
C. (2), (4), (5), (6). D. (3), (4), (6).
12.
Hp cht thơm X thuc loi este công thc phân t C
8
H
8
O
2
. X không th
điu chế t phn ng ca axit ancol tương ng không tham gia phn ng
tráng gương. Công thc cu to ca X
A. C
6
H
5
COOCH
3
. B. CH
3
COOC
6
H
5
.
C. HCOOCH
2
C
6
H
5
. D. HCOOC
6
H
4
CH
3
.
13.
Cho cht X tác dng vi mt lượng va đủ dung dch NaOH, sau đó cn
dung dch thu được cht rn Y cht hu cơ Z. Cho Z tác dng vi
AgNO
3
/NH
3
được cht hu cơ T. Cht T tác dng vi NaOH li thu được
cht Y. Cht X có th
A. HCOOCH=CH
2
. B. HCOOCH
3
.
C. CH
3
COOCH=CHCH
3
. D. CH
3
COOCH=CH
2
.
14.
Nhn định nào dưới đây đúng ?
A. Lipit nhng hp cht hu cơ trong tế bào sng, không hoà tan
trong nước nhưng hoà tan trong các dung môi hu cơ không phân cc.
Lipit bao gm cht béo, sáp, sterit, photpholipit, ...
B. Lipit là cht béo.
C. Lipit là tên gi chung cho du m động, thc vt.
D. Lipit là este ca glixerol vi các axit béo.
15.
Thu phân este công thc phân t C
4
H
8
O
2
(xúc tác H
+
), thu được 2 sn phm
hu cơ X và Y. T X có th điu chế trc tiếp ra Y. Vy cht X
A. metanol. B. etyl axetat.
C. axit axetic. D. etanol.
Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 588
 • Lượt xem: 3.200
 • Dung lượng: 5,9 MB
Liên kết tải về