Thông tư 66/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 66/2020/TT-BTC.

Cụ thể, Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp gồm 04 Chương với các nội dung cần có như sau:

Thứ nhất, Chương I quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục tiêu của kiểm toán nội bộ, phạm vi của kiểm toán nội bộ, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ, năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ, quyền hạn và trách nhiệm của người làm công tác kiểm toán nội bộ,…

Thứ hai, Chương II quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ, gồm các nội dung về phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán…

Thứ ba, Chương III quy định về trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ, trong đó có các Điều về trách nhiệm của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Ủy ban kiểm toán (hoặc cơ quan/bộ phận trực thuộc được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty)/Ban kiểm soát (nếu có)/Tổng giám đốc/Giám đốc/Lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trong doanh nghiệp.

Thứ tư, Chương IV quy định về điều khoản thi hành Quy chế.

Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày 01/09/2020. Sau đây, sẽ là nội dung chi tiết của thông tư, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Thông tư 66/2020/TT-BTC

B
TÀI
CHÍNH
CNG
HÒA
X
HI
CH
NGHĨA
VIT
NAM
Đc
lp
-
T
do
-
Hnh
phúc
S:
66/2020/TT-BTC
Ni,
ngày
10
thng
7
năm
2020
THÔNG
Ban
hành
Quy
chế
mu
v
kim
toán
ni
b
áp
dng
cho
doanh
nghip
Căn
c
Lut
kế
toán
s
88/2015/QH13
ngày
20
thng
11
năm
2015;
Căn
c
Ngh
đnh
s
05/2019/NĐ-CP
ngày
22
tháng
01
năm
2019
ca
Chính
ph
v
kiếm
toán
ni
b;
Căn
c
Ngh
đnh
s
87/2017/NĐ-CP
ngày
26
tháng
7
năm
2017
ca
Chính
ph
quy
đnh
chc
năng,
nhim
v,
quyên
hn
cu
t
chc
ca
B
Tài
chnh;
Theo
đ
ngh
ca
Cc
trưng
Cc
Qun
lý,
giám
sát
k
toán,
kim
toán;
B
trưng
B
Tài
chnh
ban
hành
Thông
ban
hành
Quy
chế
mu
v
kiếm
toán
ni
b
áp
dng
cho
doanh
nghip.
Điu
1.
Phm
vi
điu
chnh
Thông
này
ng
dn
mu
Quy
chế
kim
toán
ni
b
làm
s
cho
các
đơn
v
tham
chiếu
trong
vic
xây
đng
Quy
ch
kim
toán
ni
b
ca
doanh
nghip.
Điu
2.
Đi
ng
áp
dng
1.
Thông
này
áp
dng
đi
vi
các
doanh nghip
quy
đnh
ti
khon
1
Điu
10
Ngh
đnh
s
05/2019/NĐ-CP
ngày
22
tháng
01
năm
2019
ca
Chính
ph
v
kim
toán
ni
b.
2.
Các
doanh
nghip
không
thuc
quy
đnh
ti khon
Điu
này
đưc
khuyến
khích
xây
dng
Quy
chế
kiếm
toán
ni
b
trên
s
tham
chiếu
mu
Quy
chế
kim
toán
ni
b
ban
hành
kèm
theo
Thông tư
này.
Điu 3.
Quy
chế
kim
toán
ni
b
1.
Quy
chế
kim
toán
ni
b
ca
doanh
nghip
phi
bao
gm
các
ni
dung
ti
thiu
quy
đnh
ti
khon
1
Điu
12
Ngh
đnh
05/2019/NĐ-CP
ngày
22
tháng
01
năm
2019
ca
Chính
ph
v
kim
toán
ni
b.
2.
Doanh
nghip
tham
chiếu
mu
Quy
ch
kim
toán
ni
b
ti
Ph
lc
Thông
này
đ
xây
dng
Quy
chế
kim
toán
ni
b,
đm
bo
phù
hp
vi
quy
đnh
ca
Ngh
đnh
s
05/2019/NĐ-CP
ngày
22
tháng
01
năm
2019
ca
Chính
ph
1
Ph
lc
(Ban
hành
kèm
theo
Thông
s
66/2020/TT-BTC
ngày
10
thng
7
năm
2020
ca
B
trưng
B
Tài
chính
ban hành
Quy
chế
mu
v
kim
toán
ni
b
áp
dng
cho
doanh
nghip
)
QUY
CHÉ
MU
ÁP
DNG
ĐI
VI
DOANH
NGHIP
QUY
CHÉ
KIM
TOÁN
NI
B
(Tên
doanh
nghip)
ngày
...
tháng
...
năm 20
...
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo