Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hợp đồng kinh doanh

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá
TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)
__________________
Số:....../......./QĐ-TBPS(2)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

QUYẾT ĐỊNH
ĐÌNH CHỈ THỦ TỤC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:(3)

Ông (Bà)...........................................................................................................(4)

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 76 của Luật phá sản;

Căn cứ vào Quyết định mở thủ tục phá sản số......../......../QĐ-MTTPS ngày........ tháng........ năm............

Đối với:...........................................................................................................(5)

Địa chỉ:..............................................................................................................(6)

Xét thấy tại Quyết định số:..../..../QĐ-HNCN ngày..... tháng..... năm......

Toà án nhân dân............................... đã công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ về phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!