Mẫu Quyết định của Công ty hợp danh

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

TÊN DOANH NGHIỆP.............
-----------------


Số: ........BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

__________

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty hợp danh………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên hợp danh Công ty số….ngày …./…./….. ;

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:

1. ……………………

2. ……………………

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện:………………….

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hợp danh, Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 91
  • Lượt xem: 100
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 33 KB
Liên kết tải về