Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bằng tiếng anh (Stock Transfer Agreement)

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

STOCK TRANSFER ARGREEMENT
No: ……/20…../HĐCNCP-……

This Stock Transfer Agreement “This Agreement” is entered into as of this….. day of …………2012 at the Head office of ……. JOINT STOCK COMPANY, by and between:

TRANSFEROR:

Full name:..............................

Nationality Vietnam:...................

Temporary:..................

Residence Address No …., Lane ….., …. Street, … Ward, …… District, Hanoi.

Date of Birth …./…./19…

Identity Card No. ……

Date of Issuance …./…./19….

Place of Issuance ……. Police Agency

Current Residence Address No …., Lane ….., …. Street, … Ward, …… District, Hanoi.

(Hereinafter as “Party A”)

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 369
  • Lượt xem: 454
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 41 KB