Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Biểu mẫu GD-ĐT

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu trường .......

- Ban Giám hiệu trường ..........

- Ban Giám đốc Trung tâm .............

- Phòng Đào tạo - Trường ..........

Tôi tên là:................................................................... Sinh ngày:....................................

Nơi sinh:.....................................................................Sinh viên lớp: ...............................

Ngành:........................................................................Khoa:............................................

Trường ......................................................................Mã số sinh viên: ............................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Tôi đã tham gia học chương trình Giáo dục Quốc phòng cùng với lớp của tôi tại ................................................... Khóa..........ngày..........tháng.........năm............

Vừa qua, do.........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

tôi đã mất chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Nay tôi làm đơn này kính xin Quý Cấp cho tôi được cấp lại chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng để bổ sung hồ sơ tốt nghiệp.

Trân trọng cám ơn!

Xác nhận của Trường ............

TL. HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng Đào tạo

……., ngày ….. tháng ……. năm …….

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 526
  • Lượt xem: 2.656
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 36 KB