Quyết định về việc phê duyệt Đề án bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Quyết định số 1316/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015”.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Số: 1316/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân
tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015”.
_________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ.

Xét đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tại Tờ trình số 1645/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 04/10/2010, Công văn số 251/LĐTBXH-BVCSTE ngày 04/3/2011 về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ, chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Bảo vệ chăm sóc và phát triển trẻ em vùng dân tộc vùng khó khăn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU; TT HĐND TP;
- Đ/c CT UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB MTTQ TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đ/c CVP; đ/c PVP Lý Văn Giao;
- Phòng LĐCSXH, NC, TH, KT(Kỳ);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Hoàng Mạnh Hiển
Chia sẻ bởi: 👨 Vũ Thị Chang
Mời bạn đánh giá!