Biên bản góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học Góp ý Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024 - 2025

Biên bản góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học gồm 2 mẫu, giúp thầy cô dễ dàng lập biên bản họp tổ chuyên môn góp ý Dự thảo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Công tác lấy ý kiến góp ý của giáo viên về dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2024 - 2025 là hoạt động quan trọng, nhằm giúp thầy cô sớm tiếp cận và nắm được nội dung chính của dự thảo. Từ đó đưa ra đề xuất, ý kiến cá nhân sao cho phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Phiếu xin ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật nhà giáo.

Biên bản góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học - Mẫu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN…….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Họp tổ chuyên môn: KHỐI 2
Góp ý về Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025

* Thời gian: Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 7 năm 2024.

* Địa điểm: Họp trực tuyến trên google meet.

* Thành phần tham dự:

- Chủ trì: Bà…….. – Tổ trưởng khối 2

- Thư ký: Bà……….. – GVCN lớp 2/4

+ Hiện diện: 8/8

+ Vắng: Không

NỘI DUNG HỌP

* Bà…….. thông qua Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025 gồm các nội dung:

A. Nhiệm vụ chung

B. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp

I. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

1. Thực hiện các giải pháp an toàn trường học

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

a. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt thực hiện và hoàn thành chương trình năm học

b. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

3. Tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

a. Tổ chức dạy học các môn Ngoại Ngữ 1

b. Tổ chức dạy học môn Tin học

4. Thực hiện hiệu quả tổ chức dạy học môn học Tiếng dân tộc thiểu số

5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông

6. Triển khai giáo dục STEM

7. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá

a. Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

b. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức đánh giá

II. Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục

1. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp

2. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và bảo đảm hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

a. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục

b. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

3. Triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

a. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

b. Tổ chức dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

a. Đối với trẻ khuyết tật

b. Đối với trẻ em lang thang cơ nhỡ

5. Thực hiện hiệu quả lớp học linh hoạt, lớp ghép

III. Củng cố và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

1. Củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

a. Thực hiện tuyển dụng và linh hoạt các giải pháp bố trí, sử dụng giáo viên

b. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

a. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

b. Nâng cao hoạt động của thư viện trường học

3. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng công dân số

a. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

b. Triển khai thực hiện đưa nội dung giáo dục kĩ năng công dân số vào giảng dạy ở cấp tiểu học

c. Triển khai Học bạ số

IV. Tăng cường huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục

V. Đẩy mạnh công tác truyền thông

C. Tổ chức thực hiện

* Các thành viên tham gia góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025:

· Về nội dung:

- Các nội dung đồng ý thông qua: Khối thống nhất với nội dung Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025.

+ Các mặt tích cực trong dự thảo hướng hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025:

* Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:

+ Dự thảo có đề cập đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và liên tục ngay tại trường. Điều này rất quan trọng và phù hợp để đảm bảo giáo viên luôn được cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.

* Thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

+ Việc thực hiện linh hoạt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng vào thực hành và trải nghiệm sẽ giúp học sinh tiểu học phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất.

* Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng công dân số:

+ Dự thảo đã nêu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng công dân số. Việc Triển khai thực hiện tích hợp giáo dục kĩ năng công dân số thông qua tổ chức dạy học các môn học cho học sinh tiểu học.

- Các ý kiến đóng góp và đề nghị điều chỉnh, bổ sung về mặt nội dung: Không.

· Về hình thức:

- Các nội dung đồng ý thông qua: Khối thống nhất với hình thức trình bày văn bản Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025.

- Các ý kiến đóng góp và đề nghị điều chỉnh, bổ sung về mặt hình thức: Không.

Ý kiến khác: Không.

Biên bản được thông qua trong buổi họp.

Biểu quyết: 8/8 thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung họp.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đã đọc lại và thống nhất biểu quyết trong các thành viên dự họp.

THƯ KÝ CHỦ TRÌ

Biên bản góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học - Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN…….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……
TỔ CHUYÊN MÔN 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GÓP Ý
Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2024-2025

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN

1. Thời gian: 8 giờ sáng ngày 06 tháng 07 năm 2024

2. Địa điểm: Hình thức họp Trực tuyến

3. Thành phần tham dự

Chủ trì: ……… - Tổ trưởng chuyên môn

Thư kí: ……… - Giáo viên

- ……….. - Giáo viên

- ………… - Giáo viên

- …………. - Giáo viên

- ………….. - Giáo viên

II. NỘI DUNG:

Nghiên cứu và góp ý dự thảo Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025

Tổ trưởng gửi bản dự thảo cho GV trong tổ đọc và nghiên cứu trước. Tổ lấy ý kiến từng người sau đó tổng hợp thành ý kiến chung cho cả tổ.

Sau khi nghiên cứu, các thành viên trong tổ đóng góp ý kiến:

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Thống nhất với dự thảo.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông

1. Thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn trường học

Thống nhất với dự thảo.

2. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Thống nhất với dự thảo.

3. Tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ 1, Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Thống nhất với dự thảo.

4. Thực hiện hiệu quả tổ chức dạy học môn học Tiếng dân tộc thiểu số

Thống nhất với dự thảo.

5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông

Thống nhất với dự thảo.

6. Triển khai giáo dục STEM

* Góp ý như sau:

Bổ sung nội dung: Tăng cường triển khai và thực hiện giáo dục STEM đến các khối lớp, kết hợp tổ chức giữa bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM giúp học sinh tăng hứng thú, thúc đẩy học tập chủ động, tích cực và sáng tạo.

7. Nâng cao hiệu quả phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp, hình thức đánh giá

Thống nhất với dự thảo.

II. Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục

1. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp

Thống nhất với dự thảo.

2. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và bảo đảm hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Thống nhất với dự thảo.

3. Triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số và dạy học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

Thống nhất với dự thảo.

4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thống nhất với dự thảo.

5. Thực hiện hiệu quả lớp học linh hoạt, lớp ghép

Thống nhất với dự thảo.

III. Củng cố và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục

1. Củng cố và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Thống nhất với dự thảo.

2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Thống nhất với dự thảo.

3. Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng công dân số

* Góp ý như sau:

Tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo và giáo dục kĩ năng công dân số: Thực hiện thí điểm một số nội dung chuyển đổi số (Thư viện số, Quản lý hồ sơ chuyên môn trên môi trường số) -> Bổ sung thêm nội dung “Kho học liệu số”.

IV. Tăng cường huy động nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục

Thống nhất với dự thảo.

V. Đẩy mạnh công tác truyền thông

Thống nhất với dự thảo.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thống nhất với dự thảo.

Biên bản được đọc lại trước tập thể giáo viên và 100% GV của khối đồng ý. Biên bản kết thúc lúc 9 g 30 cùng ngày.

THƯ KÝ CHỦ TỌA
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 318
  • Lượt xem: 7.090
  • Dung lượng: 19,4 KB
Tìm thêm: Giáo viên
Sắp xếp theo