Luật Hải quan 2014 Luật số: 54/2014/QH13

Giới thiệu Tải về
 • 1 Đánh giá

Luật Hải Quan 2014 số 54/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 quy định về thời gian nộp tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ.

Một số quy định nổi bật trong Luật hải quan 2014

- Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hải quan. Theo đó, việc quyết định kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa căn cứ vào kết quả thu thập, phân tích thông tin, đánh giá rủi ro.

- Quy định chi tiết các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan tại Điều 10.

- Quy định mới về tiêu chí thành lập Cục Hải quan. Theo đó khẳng đinh rõ việc thành lập Cục Hải quan không dựa vào đơn vị hành chính mà dựa vào khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

- Điều kiện đăng ký làm đại lý thủ tục hải quan được quy định chặt chẽ hơn. Ngoài yêu cầu về ngành nghề kinh doanh còn phải có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để khai hải quan điện tử.

Đặt ra tiêu chuẩn cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan:

 • Là công dân Việt Nam
 • Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
 • Có mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

- Quy định mở hơn về thành phần tham gia kiểm tra thực tế hàng hóa khi vắng mặt người khai hải quan. Về phía đại diện chính quyền, chỉ cần là đại diện cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu chứ không nhất thiết phải là đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Với hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì chủ hàng hóa phải có trách nhiệm bảo quản hàng hóa cho chủ hàng hóa tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc địa điểm lưu giữ của chủ hàng hóa cho đến khi cơ quan hải quan quyết định thông quan.

- Cơ quan kiểm tra chuyên ngành có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra.

- Bỏ quy định cơ quan hải quan phải xác nhận bằng văn bản khi có yêu cầu xuất trình, bổ sung hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật về hải quan.

Tóm tắt nội dung Luật hải quan qua các chương

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Chính sách về hải quan
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán và thông lệ quốc tế liên quan đến hải quan
 • Điều 6. Hoạt động hợp tác quốc tế về hải quan
 • Điều 7. Địa bàn hoạt động hải quan
 • Điều 8. Hiện đại hóa quản lý hải quan
 • Điều 9. Phối hợp thực hiện pháp luật về hải quan
 • Điều 10. Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hải quan
 • Điều 11. Giám sát thi hành pháp luật về hải quan

Chương II: Nhiệm vụ, tổ chức của hải quan

 • Điều 12. Nhiệm vụ của Hải quan
 • Điều 13. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của
 • Điều 14. Hệ thống tổ chức Hải quan
 • Điều 15. Công chức hải quan

Chương III: Thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan

Mục 1: Quy định chung

 • Điều 16. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
 • Điều 17. Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan
 • Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan
 • Điều 20. Đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 21. Thủ tục hải quan
 • Điều 22. Địa điểm làm thủ tục hải quan
 • Điều 23. Thời hạn cơ quan hải quan làm thủ tục hải quan
 • Điều 24. Hồ sơ hải quan
 • Điều 25. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan
 • Điều 26. Phân loại hàng hóa
 • Điều 27. Xác định xuất xứ hàng hóa
 • Điều 28. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
 • Điều 29. Khai hải quan
 • Điều 30. Đăng ký tờ khai hải quan
 • Điều 31. Căn cứ, thẩm quyền quyết định kiểm tra hải quan
 • Điều 32. Kiểm tra hồ sơ hải quan
 • Điều 33. Kiểm tra thực tế hàng hóa
 • Điều 34. Kiểm tra thực tế hàng hóa trong trường hợp vắng mặt người khai hải quan
 • Điều 35. Trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan
 • Điều 36. Giải phóng hàng hóa
 • Điều 37. Thông quan hàng hóa
 • Điều 38. Đối tượng, phương thức và thời gian giám sát hải quan
 • Điều 39. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong hoạt động giám sát hải quan
 • Điều 40. Trách nhiệm của người khai hải quan, người chỉ huy hoặc người điều khiển phương tiện vận tải ...
 • Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong hoạt động giám sát hải quan

Mục 2: Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

 • Điều 42. Điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên
 • Điều 43. Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp
 • Điều 44. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc thực hiện chế độ ưu tiên
 • Điều 45. Trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên

Mục 3: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, tài sản di chuyển, hành lý

 • Điều 46. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất
 • Điều 47. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 • Điều 48. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu
 • Điều 49. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, tặng
 • Điều 50. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa chuyên dùng ...
 • Điều 51. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới
 • Điều 52. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển ...
 • Điều 53. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với tài sản di chuyển
 • Điều 54. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh
 • Điều 55. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển ...
 • Điều 56. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trên phương tiện vận tải
 • Điều 57. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự, hành lý, phương tiện vận tải ...
 • Điều 58. Kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng

Mục 4: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

 • Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu ...
 • Điều 60. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu

Mục 5: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom ...

 • Điều 61. Hàng hóa gửi tại kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ
 • Điều 62. Điều kiện thành lập kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ
 • Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, doanh nghiệp kinh doanh địa điểm ...

Mục 6: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

 • Điều 64. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
 • Điều 65. Tuyến đường, thời gian vận chuyển

Mục 7: Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải

 • Điều 66. Thông báo thông tin phương tiện vận tải
 • Điều 67. Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải
 • Điều 68. Tuyến đường, thời gian chịu sự giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải
 • Điều 69. Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải
 • Điều 70. Chuyển tải, sang toa, cắt toa, xếp dỡ hàng hóa, hành lý trên phương tiện vận tải
 • Điều 71. Vận chuyển quốc tế kết hợp vận chuyển nội địa, vận chuyển nội địa kết hợp vận chuyển hàng hóa ...
 • Điều 72. Trách nhiệm của người đứng đầu tại sân bay, cảng biển, ga đường sắt liên vận quốc tế

Mục 8: Kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu có yêu cầu

 • Điều 73. Nguyên tắc kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Điều 74. Thủ tục đề nghị kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Điều 75. Tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Điều 76. Thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan

Mục 9: Kiểm tra sau thông quan

 • Điều 77. Kiểm tra sau thông quan
 • Điều 78. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan
 • Điều 79. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan
 • Điều 80. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
 • Điều 81. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức hải quan trong kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người ...
 • Điều 82. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan trong kiểm tra sau thông quan

Chương IV: Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Điều 83. Trách nhiệm của người khai hải quan trong việc kê khai, tính thuế, nộp thuế và các khoản thu ...
 • Điều 84. Trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc tổ chức thu thuế và các khoản thu khác
 • Điều 85. Xác định mức thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 86. Trị giá hải quan

Chương V: Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

 • Điều 87. Nhiệm vụ của Hải quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
 • Điều 88. Phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
 • Điều 89. Thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc áp dụng các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận ...
 • Điều 90. Thẩm quyền của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển ...
 • Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân liên quan trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái ...
 • Điều 92. Trang bị và sử dụng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận ...

Chương VI: Thông tin hải quan và thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Mục 1: Thông tin Hải quan

 • Điều 93. Thông tin hải quan
 • Điều 94. Hệ thống thông tin hải quan
 • Điều 95. Thu thập, cung cấp thông tin hải quan ở trong nước
 • Điều 96. Thu thập thông tin hải quan ở nước ngoài

Mục 2: Thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 • Điều 97. Hoạt động thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 98. Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Chương VII: Quản lý nhà nước về hải quan

 • Điều 99. Nội dung quản lý nhà nước về hải quan
 • Điều 100. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan

Chương VIII: Điều khoản thi hành

 • Điều 101. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung ...
 • Điều 102. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
 • Điều 103. Hiệu lực thi hành
 • Điều 104. Quy định chi tiết
Chia sẻ bởi: 👨 Thu Hương
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 988
 • Lượt xem: 1.522
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 698,2 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan: