Hướng dẫn 438/HD-CĐVC Tặng sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do Covid-19

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Công đoàn Viên chức Việt Nam ban hành Hướng dẫn 438/HD-CĐVC năm 2021 về rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19.

Theo đó, mức trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam"

  • Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/cháu.
  • Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng/cháu. (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/HD-CĐVC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN 438/HD-CĐVC

RÀ SOÁT, LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRAO “SỔ TIẾT KIỆM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM” CHO TRẺ EM MỒ CÔI LÀ CON ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TỬ VONG VÌ DỊCH COVID - 19

Căn cứ Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 và Hướng dẫn số 35/HD-TLĐ ngày 21/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn các công đoàn trực thuộc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19 như sau:

1. Đối tượng được trao

- Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong vì dịch Covid-19, người tử vong phải là đoàn viên công đoàn.

- Trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý về điều kiện, trình tự, thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

2. Mức trao

- Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn, mồ côi do cha hoặc mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 đồng/cháu.

- Đối với trẻ em dưới 16 tuổi là con đoàn viên công đoàn mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì dịch Covid-19: Tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.000.000 đồng/cháu. (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân).

- Nguồn kinh phí thực hiện: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp từ nguồn kinh phí tài chính tích lũy và xã hội hóa.

3. Hình thức trao và quản lý sổ “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam”

- Công đoàn Viên chức Việt Nam làm thủ tục trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ là con CBCCVCLĐ tử vong vì dịch Covid-19, Hàng năm rút lãi suất để trao cho các …………………………… cháu đủ 18 tuổi.

- Sổ tiết kiệm được giao cho người giám hộ hợp pháp của trẻ đúng tên bao gồm: Cha hoặc mẹ, hoặc người giám hộ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Chỉ người giám hộ hợp pháp của trẻ em mồ côi mới được nhận và quản lý “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” thay trẻ theo nguyên tắc “01 sổ chỉ 01 người giám hộ quản lý”.

- Hàng năm vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, công đoàn phối hợp với người giám hộ rút lãi suất tiền gửi để trao cho các cháu, trong trường hợp các cháu đã chuyển nơi ở khác thì người giám hộ có trách nhiệm trao cho các cháu.

4. Thời điểm thực hiện hỗ trợ và thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ

- Thời điểm thực hiện hỗ trợ: Tính từ thời điểm bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 (ngày 27/4/2021) đến hết ngày 31/12/2022.

- Thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ: Tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19.

5. Hồ sơ đề nghị

- Công văn đề nghị của các công đoàn trực thuộc.

- Danh sách trẻ em đề nghị được hỗ trợ sổ tiết kiệm có xác nhận của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc công đoàn cơ sở (theo mẫu gửi kèm).

- Bản sao công chứng giấy khai sinh của trẻ được hỗ trợ sổ tiết kiệm.

- Giấy chứng tử của cha, mẹ (nếu giấy chứng tử không ghi lý do mất vì dịch Covid-19 thì cần thêm chứng thực mất do dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền).

- Bản sao công chứng Căn cước công dân của người giám hộ hợp pháp.

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các ban chấp hành, ban thường vụ các công đoàn trực thuộc tổ chức rà soát, thống kê các cháu mồ côi thuộc đối tượng nêu trên và hoàn thiện hồ sơ gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công). Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa - Điện thoại: 0912210807; Email: [email protected]

Nơi nhận:

- Các công đoàn trực thuộc CĐVCVN;
- Thường trực BTV CĐVCVN (b/c);
- Lưu VT, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Phương Hạnh

TÊN ĐƠN VỊ…………..

DANH SÁCH TRẺ EM CON CBCCVCLĐ CÓ CHA/MẸ HOẶC CẢ CHA VÀ MẸ MT DO DỊCH COVID-19 ĐNGHỊ TRAO “SỔ TIẾT KIỆM CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM”

(Ban hành kèm theo Công văn số: /CĐVC ngày / /2021)

TT

Họ và tên trẻ em

Năm sinh

Họ, tên cha

Họ, tên mẹ

Ngưi tử vong do Covid

Ngày, tháng t vong

Nơi làm việc của cha/mẹ (ngưi tử vong)

Ghi chú

1

2

3


NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà nội, ngày tháng năm 2021

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Thu Thảo
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan: