Công văn 405/TTg-QHQT Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Công văn 405/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 405/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1493/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 03 năm 2013 về danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT “Hỗ trợ cải thiện hoạt động của ngành nước” (trị giá 1,125 triệu USD, trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 1,1 triệu USD) với nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt văn kiện dự án theo quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án HTKT nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). TR. 30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức: